By using our website, you agree to the use of our cookies.

Mantelzorg

Expertisecentrum Mantelzorg Almere

Eind 2016 heeft het Steunpunt Mantelzorg de transitie gemaakt naar het Expertisecentrum Mantelzorg. Het accent ligt op verbreding van kennis bij verwijzers en samenwerkingspartners op het gebied van mantelzorg. Dit vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor passende mantelzorgondersteuning in Almere. Deze taak is aanvullend op de ondersteuning van mantelzorgers zelf, gericht op verlichting en versterking en het vitaal en in balans kunnen mantelzorgen.

Gemeente Almere heeft het Expertisecentrum Mantelzorg in 2017 wederom een rol toebedeeld in de toeleiding van mantelzorgers naar specifieke gemeentelijke voorzieningen. Denk hierbij aan de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT), de Woonurgentie voor mantelzorgers en de Mantelzorg-waardering.

Mijlpalen Mantelzorg 2017

Nominatie Appeltjes van Oranje

20 jan

Nominatie Appeltjes van Oranje

20 jan

Mantelzorgwaardering

1 okt

Mantelzorgwaardering

1 okt

Mantelzorgdebat

3 okt

Mantelzorgdebat

3 okt

Mantelzorgplein Almere geopend

3 okt

Mantelzorgplein Almere geopend

3 okt

Dag vd Mantelzorg

10 nov

Dag vd Mantelzorg

10 nov

Innovatieprijs VGZ Jonge mantelzorgers

16 nov

Innovatieprijs VGZ Jonge mantelzorgers

16 nov

De 4 pijlers zijn:

De cijfers

3665
Ingeschreven mantelzorgers
2580
Aanvragen Mantelzorgwaardering
6561
Contactmomenten volwassenen
476
Deelnemers Dag van de Mantelzorg
647
Contactmomenten jongeren

Verhalen uit Almere

  

‘Ik heb met plezier deelgenomen aan de cursus NAH en veel nieuwe inzichten opgedaan. Ik kan nu beter begrijpen waarom mijn man zo veranderd is.´

Onze activiteiten

Inspiratieavond

Inspiratiemiddagen en -avonden brengen mantelzorg-gerelateerde thema’s onder de aandacht van een groot publiek; bij mantelzorgers, maar ook bij beroepskrachten en belangstellenden. In 2017 zijn er drie inspiratie bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten werden goed bezocht (door mantelzorgers en professionals) en daagden uit tot openhartige gesprekken over…

De Gesprekstafel

Naast trainingen zijn er diverse gesprekstafels georganiseerd. Aan de hand van een thema gaan mantelzorgers met elkaar in gesprek en delen zij ervaringen en tips. In 2017 zijn er 18 gesprekstafels georganiseerd. Er zijn zowel algemene gesprekstafels georganiseerd als voor specifieke groepen mantelzorgers (NAH, GGZ,…

Toeleiding gemeentelijke voorzieningen

De VMCA heeft in 2017 een grote rol gespeeld in de toeleiding naar gemeentelijke regelgeving voor mantelzorgers. Dit geldt voor de Mantelzorgwaardering, de Huishoudelijke Hulp toelage (HHT), en de Woonurgentie voor mantelzorgers. Mantelzorgwaardering De Mantelzorgwaardering – een blijk van waardering van de gemeente aan mantelzorgers…

Mantelzorgdebat

Een van de activiteiten waar verbinding voorop staat is het jaarlijkse Mantelzorgdebat. Mantelzorgers, beleidsmakers, politici, zorgverleners en overige belangstellenden met affiniteit met (mantel)zorg gaan hier met elkaar in gesprek. Een debat biedt zowel versterking aan mantelzorgers als verbinding tussen formele en informele zorg. De uitkomsten…

Trainingen

Groepsgericht zijn mantelzorgers getraind in psycho-educatie, empowerment en het vergroten van hun draagkracht. Thema’s als ‘balans’, ‘grenzen’, ‘leren omgaan met’ en ‘assertiviteit’ krijgen aandacht. Vanuit deelname aan cursussen zijn verschillende vriendengroepen ontstaan. Activiteiten voor jonge mantelzorgers zijn zowel gericht op het ervaren van plezier als…

Vriendenkringen

Vriendenkringen bestaat aan het eind van het jaar uit 19 actieve groepen, met daarin 119 deelnemers. In totaal hebben 216 hulpvragers in 2017 een beroep gedaan op de Vriendenkringen. De diversiteit onder de deelnemers is groot. Deelnemers van vriendenkringen zijn bijvoorbeeld mensen met autisme, een…

Ontspanning en ontmoeting

Activiteiten gericht op ‘verlichten’ zijn er voor mantelzorgers, met of zonder degene die zorg ontvangt. De ‘verlichtende activiteiten’ voor jonge mantelzorgers zijn aangevuld met thema’s die jonge mantelzorgers ‘versterken’ en worden derhalve onder deze categorie geplaatst. De ‘Tijd voor jezelf’-dagen, georganiseerd vanuit het Expertisecentrum Mantelzorg,…

Mantelzorg en werk

Triade is een grote werkgever in Flevoland. Triade herkent steeds meer medewerkers die mantelzorg verlenen waarbij de balans tussen werk en privé aandacht vraagt. Vanuit de afdeling HR Arbo & activering is de VMCA benaderd om advies. Een werkgroep van Triade, bestaande uit de HR-manager,…

Expertisecentrum Mantelzorg 2017

Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft zich het afgelopen jaar gericht op verbetering van informatieverstrekking aan mantelzorgers en hulpverleners. Een duidelijke verbetering is het digitale Mantelzorgplein Almere, dat het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers bundelt. Almeerse organisaties presenteren hier hun aanbod. Voor mantelzorgers is ondersteuning nu gemakkelijker te vinden….

Mantelzorgplein Almere

In 2017 is intensief gewerkt aan de lancering van een nieuwe website als vindplaats voor aanbod voor mantelzorgers en gericht op mantelzorg: www.mantelzorgpleinalmere.nl . De website, beheerd door het Expertisecentrum Mantelzorg, is op 3 oktober 2017 tijdens het Mantelzorgdebat officieel geopend door wethouder René Peeters….

Coaching en advies

Consulenten mantelzorg bieden korte progressiegerichte coaching aan mantelzorgers gericht op informatie, advies en empowerment. Aan de hand van de wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst (Ediz+) wordt gemeten in hoeverre de mantelzorger zich belast voelt. De consulent mantelzorg gaat in gesprek met de mantelzorger over hoe hij/zij meer…

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen, tieners en jong volwassenen die opgroeien met iemand uit de directe omgeving die vanwege een ziekte, beperking, handicap of verslaving zorg behoeft. Deze jonge mantelzorgers maken zich ‘zorgen om’, nemen soms zorgtaken op zich, en komen in veel gevallen zelf zorg…

Ketenzorg dementie

De VMCA heeft diverse projecten ten behoeve van de doelgroep mensen met dementie en hun mantelzorgers. Afstemming binnen bepaalde afdelingen vindt plaats naast samenwerking met externe partners. VMCA participeert zowel in het Netwerk Dementie als in de Stuurgroep Dementie. Hier wordt samenwerking binnen Almere afgestemd….

Samenwerking

Het Expertisecentrum Mantelzorg is actief in het leggen van verbindingen tussen samenwerkings-partners binnen het sociaal domein. Zo zijn de consulenten mantelzorg regelmatig te vinden op activiteiten zoals het Alzheimercafé, het Autismecafé, Parkinsoncafé en het NAH ontmoetingspunt en netwerken rond zorg en welzijn. Ook het Mantelzorgdebat…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.