De VMCA heeft diverse projecten ten behoeve van de doelgroep mensen met dementie en hun mantelzorgers. Afstemming binnen bepaalde afdelingen vindt plaats naast samenwerking met externe partners. VMCA participeert zowel in het Netwerk Dementie als in de Stuurgroep Dementie. Hier wordt samenwerking binnen Almere afgestemd. De VMCA is in 2017 aanwezig geweest bij een bijeenkomst rond de zorg voor migranten met dementie en hun mantelzorgers. In 2018 zal dit specifieke thema vanuit het Netwerk Dementie meer vorm krijgen.

Mantelzorg activiteiten rondom Dementie

Samen aan Tafel-diners (verwendiners)
In 2017 zijn zes Samen aan tafel-diners georganiseerd voor mensen met dementie en/of NAH en hun mantelzorgers. Deze activiteit is erg populair. Vanwege het ontstaan van een wachtlijst is er een structuur bedacht, waarbij meer unieke mantelzorgers gebruik kunnen maken van dit aanbod. Bij elkaar zaten 323 mantelzorgers aan tafel, het aantal unieke mantelzorgers was 146.

Vriendenkring verwenmiddagen

De ‘Samen erop uit’-dagen voor mantelzorgers met zorg voor iemand met dementie of NAH zijn in 2017 verder gegaan als vriendenkring. De vriendenkring wordt eens per 14 dagen georganiseerd. Er staan altijd een lunch en ontspannende activiteiten op het programma. De activiteitenbegeleider vanuit VMCA heeft op de achtergrond een rol gespeeld bij de ondersteuning en opzet. Mantelzorgers vinden er herkenning en ontspanning. Doordat mantelzorgers nu zelf invulling geven aan het programma is de samenhorigheid en samenredzaamheid flink toegenomen. Deze uitgebreide vriendenkring is een groot succes.

Gespreksgroep / vriendenkring mantelzorgers dementie

In de Concertmeester bij de Toonladder is iedere laatste maandagmiddag in de maand een vriendenkring in de vorm van een gespreksgroep voor mantelzorgers die de zorg hebben voor iemand met dementie. Deze groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige vrijwilligers vanuit de VMCA.

Koffie-inloop mantelzorgers

Op de laatste maandag in de maand begeleiden twee ervaringsdeskundige vrijwilligers vanuit de VMCA in de Gedachtenkamer van De Schoor een koffie-inloop voor mantelzorgers. In 2018 wordt de inloop verplaatst naar de woensdagochtend, zodat ook aanwezige mantelzorgers bij de druk bezochte Gedachtenkamer gebruik kunnen maken van dit aanbod.

Respijtzorg (o.a. pilot ‘Respijtzorg in de wijk’)

Respijtzorg geeft de mantelzorger even vrijaf. Via de Intensieve Vrijwillige Thuishulp wordt de mantelzorger thuis vervangen door een vrijwilliger. De inzet van de vrijwilliger geeft de mantelzorger, veelal partner of familielid, de ruimte om even vrij van zorg te zijn en op te laden.
Speciaal getrainde vrijwilligers bezoeken de hulpvrager in de regel één keer per week thuis. Een vaste dag en vast tijdstip zorgen voor structuur. (zie paragraaf 5.1)

Pilot ‘Respijtzorg in de wijk’

In het kader van de uitvoeringsagenda mantelzorg van de gemeente is vanuit de werkgroep respijt de pilot ‘Respijtzorg light in de wijk’ gestart. Dit onder de titel: Eigen Tijd. De pilot is een samenwerking van gemeente Almere, Zorggroep Almere, De Schoor, Stichting Nusantara Zorg en de VMCA.
Eigen Tijd is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers die tijd voor zichzelf nodig hebben om even op adem te komen en te ontspannen. Als het moeilijk is voor de mantelzorger om de zorgvrager thuis te laten, kan deze meekomen. Men vindt er een luisterend oor en antwoord op vragen en informatie over mantelzorg thema’s en activiteiten.
Er is veel tijd geïnvesteerd in het toegankelijk maken en promoten van dit aanbod voor deelnemers. Naar aanleiding van ervaringen van deelnemers is het programma eind 2017 uitgebreid met activiteiten. Ook het wijkteam en buurtbewoners zijn betrokken bij deze inloop. Door ontmoeting van buurtbewoners met de aanwezige mantelzorgers bleek een aantal buurtbewoners zichzelf ook als mantelzorger te herkennen, waardoor zij bewust werden van hun eigen situatie en bekend raakten met de mogelijkheden voor ondersteuning. Inmiddels zijn er 15 unieke deelnemers.

Kennis over respijtzorg is up-to-date gehouden bij de participatie-adviseurs en wijkwerkers van de gemeente Almere door scholing vanuit het Expertisecentrum Mantelzorg. Informatie werd gegeven over informele vormen van respijtzorg. Ook kwam beeldvorming over (gebruik maken van) respijtzorg aan bod en drempels die mantelzorgers kunnen ervaren bij het aanvragen van respijtzorg.

Onderzoek ‘Vrijwillige inzet bij mensen met dementie en hun mantelzorgers’

Voor het langer thuis wonen van mensen met dementie is de inzet van vrijwilligers essentieel. Vrijwillige inzet kan overbelasting van mantelzorgers verminderen en de kwaliteit van leven van mensen met dementie bevorderen. In de toekomst wordt gehoopt op (nog) meer inzet van meer vrijwilligers bij mensen thuis.
Het Verwey-Jonker Instituut en LOVZ/NOV en Hulp bij Dementie doen sinds maart 2016 onderzoek naar de aard, omvang en diversiteit van het vrijwilligerswerk rond mensen met dementie in Nederland en naar de ervaringen van betrokkenen in vier lokale praktijken. De VMCA is een van deze praktijken. Het onderzoek vindt plaats binnen het ZonMw-programma Memorabel.

Onder coördinatie van de VMCA zijn binnen Almere betrokkenen bevraagd over hun praktijkerva-ringen met vrijwillige inzet bij mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Deelgenomen hebben: coördinatoren van de Intensieve Vrijwillige Thuishulp, de Projectcoördinator Informele Zorg van de VMCA, vrijwillige begeleiders van de Vriendenkring Dementie, alle ketennetwerk partners dementie in Almere, vrijwilligers die ondersteuning bieden bij mensen met dementie en hun mantelzorgers, vrijwillige begeleiders van de Samen erop uit/Samen aan tafel activiteiten en mantelzorgers. Ook de bezoekers van de ‘Samen aan tafel’ activiteit zijn bevraagd naar hun ervaringen.
Alle uitkomsten van dit groots opgezette onderzoek worden verwerkt en in de loop van 2018 verwacht.