By using our website, you agree to the use of our cookies.

Expertisecentrum Mantelzorg 2017

Expertise en samenwerking

Het Expertisecentrum Mantelzorg werkt in de informatievoorziening, begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers samen met andere afdelingen binnen de VMCA. Denk aan de Intensieve Vrijwillige Thuishulp, Vriendschap op Maat, Burennetwerk, Taal in Huis en de administratieve hulp van het Gilde. In alle wijkteams in Almere werkt een wijkwerker vanuit de VMCA met aandachts­gebied vrijwilligerswerk en mantelzorg, die afstemt en samenwerkt met de consulent mantelzorg.

De VMCA heeft een adviesrol naar de gemeente Almere. Met de accountmanager Mantelzorg van de gemeente is intensieve afstemming over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en onderzoek en de praktijk van de informele zorg.

De VMCA participeert in werkgroepen ten behoeve van de gemeentelijke uitvoeringsagenda Mantelzorg. Samenwerking in deze werkgroepen heeft geleid tot de opzet van het Mantelzorgplein Almere - een digitale vindplaats voor mantelzorgaanbod -, tot de pilot ‘mantelzorg en werk’ bij Triade, en - in samenwerking met Nusantara, Zorggroep Almere, De Schoor – tot de pilot ‘Respijt in de wijk’.

Het Expertisecentrum Mantelzorg neemt deel aan diverse netwerken, waaronder: Breed Overleg+, het Netwerk- en de stuurgroep Dementie, Netwerk GGZ, netwerk NAH, ANA, sociale cafés, GGZ in de wijk, onderwijs en sportinstellingen, digitale netwerken en het initiatief Andere Handen. Landelijk wordt contact onderhouden met onder meer Mezzo, Het Sociaal en Cultureel Planbureau, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en koepelorganisaties en kenniscentra rond (informele) zorg en welzijn.

Andere samenwerkingsvormen zijn ook het Kennisplatform Integratie & Samenleving, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en de Expertmeeting voor naastbetrokkenen van GGZ. In het kader van de Autismeweek (NVA) werd meegewerkt aan het Autisme Debat. Consulenten waren aanwezig op het congres ‘Wat maakt het verschil?’, waarop tevens de oratie plaats had van hoogleraar Alice de Boer op het gebied van informele zorg.

Door verwijzers, studenten en onderzoekers werd ons gevraagd om informatie en advies. Binnen de cursus ‘Omgaan met dementie’ van Zorggroep Almere heeft het Expertisecentrum Mantelzorg in twee trainingen een les verzorgd over mantelzorg(ondersteuning).

‘Zorgen voor jezelf’, ‘Inzet van je netwerk’ en ‘Aanbod in Almere’ waren thema’s die hier aan bod kwamen. Ook op de cursus voor mantelzorgers van partners met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) van MEE is een les over mantelzorg verzorgd. Informatie en advies werd gegeven op de Seniorendag.

HBO studenten wisten ons te vinden voor advies en in relatie tot onderzoeksvragen. Bijvoorbeeld op het gebied van mantelzorg (ondersteuning), de rol van de wijkverpleegkundige in samenwerking met mantelzorgers, kwetsbare jongeren, wet- en regelgeving, respijtzorg, dagbesteding, de inzet van mantelzorgmakelaars en samenwerking met niet-westerse mantelzorgers.

Presentaties, voorlichting en trainingen aan professionals zijn verzorgd aan participatie-adviseurs van gemeente Almere, deelnemers van het sociaal café Noorderplassen, vrijwilligers van huisbezoeken Almere, bij Kwintes, Intermetzo, Team Thuiszorg en POH GGZ en Somatiek van Zorggroep Almere, en de Factteams ‘persoonlijkheidsstoornissen’, ‘stemming en angst’ van de Meregaard.

Op het gebied van jonge mantelzorgers is expertise verleend aan zowel gemeentelijke als landelijke organisaties, zoals Humanitas Groningen, Minters, Stichting Thuiszorg Gehandicapten en Delft voor Elkaar.

In 2017 bezocht tweede kamerlid Sophie Hermans van de VVD het wijkteam Tussen de Vaarten. Zij liet zich informeren over de praktijk van het wijkteam en samenwerking en verbinding van organisaties binnen zorg en welzijn. Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft hier aandacht gevraagd voor de positie van mantelzorgers en uitleg gegeven over mogelijkheden van ondersteuning en samenwerking.

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.