Het Gilde is een vrijwilligersgroep en bestaat grotendeels uit vijftigplussers. Deze Almeerders hebben een schat aan kennis en ervaring en willen deze graag delen met anderen. Het Gilde biedt hulp en ondersteuning op diverse gebieden.

Computerhulp
Computerhulp bestaat uit ervaren vrijwilligers die hulp bieden bij computervragen en -problemen van allerlei aard. De vrijwilligers bezoeken de hulpvragers thuis. Het aantal aanvragers is gedaald, het aantal verrichtingen is echter gelijk gebleven.
De daling van het aantal aanvragers ten opzichte van 2016 wordt grotendeels veroorzaakt door de ondersteuning die geleverd wordt door zowel familieleden als ook vrijwilligers via wijkteams en andere projecten. De relatieve stijging van het aantal verrichtingen ten opzichte van 2016 wordt deels veroorzaakt door de complexiteit/toevoeging van handheld computers, zoals de iPad en de in opmars zijnde smartphone en vooral in de samenwerking tussen deze apparatuur en reeds aanwezige apparatuur.
Tevens wordt steeds meer andersoortige apparatuur toegevoegd aan het in huis aanwezige netwerk, zoals TV- en multimedia-apparatuur die bediend kan/moet worden vanuit de aanwezige computer.

Administratieve adviezen
De vrijwilligers van de werkgroep Administratieve adviezen geven hulp aan mensen met problemen bij hun administratie of financiën en helpen bij de belastingaangifte. Ook wordt doorverwezen naar Plangroep indien er sprake is van schulden.
Het aantal aanvragen is licht gedaald, waarschijnlijk een gevolg van de administratieve inloop-spreekuren in de wijkteams. Er is een samenwerking aangegaan met de Nieuwe Bibliotheek in Almere Stad, om daar belastingspreekuren op te starten, voor advies en hulp bij het invullen van de aangifte. De bevindingen in 2017 waren positief, daarom zal de samenwerking ook in 2018 vervolg krijgen en tevens uitgebreid worden naar de bibliotheek in Almere Haven.

SamenSpraak
Anderstalige inwoners van Almere die hun spreekvaardigheid willen verbeteren, ook na of tegen het einde van hun inburgeringscursus, kunnen terecht bij SamenSpraak. Eén-op-één wordt wekelijks met een vrijwilliger het Nederlands geoefend. De vrijwilliger en de anderstalige bepalen in onderling overleg waar, wanneer en waarover gesproken wordt. Het aantal deelnemers is opnieuw licht gestegen: 157 anderstaligen zijn geholpen bij het oefenen van de spreekvaardigheid in het Nederlands.

Correctiehulp
Het blijkt voor sommige mensen moeilijk een officieel document, zoals (sollicitatie)brieven, scripties, verslagen, etc., te schrijven zonder stijl- en/of taalfouten. Zij kunnen voor correctiehulp Nederlands terecht bij Gilde vrijwilligers. In 2017 zijn 20 aanvragers geholpen. Daarnaast zijn ook doorverwij¬zingen geweest naar SamenSpraak of een andere aanbieder op het gebied van taal.

Coach4you
Coach4you is een preventief mentorproject voor leerlingen uit groep 8 die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij de overstap naar de middelbare school. Dat kan zijn omdat ze te maken hebben met leerproblemen of wat te overwinnen hebben op sociaal-emotioneel gebied. Het kan ook zijn dat er, om wat voor reden dan ook, van huis uit weinig begeleiding is. Voor deze kinderen is het mogelijk om gedurende het eerste jaar op de middelbare school begeleid te worden door een speciaal daarvoor getrainde, vrijwillige coach. De coach betrekt ook de ouder(s)/verzorger(s) bij de begeleiding, zodat zij de ondersteuning van hun kind na het eerste jaar over kunnen nemen.
Een koppelingstraject duurt ongeveer één tot anderhalf jaar. In 2017 hebben 35 kinderen ondersteuning gekregen door een vrijwillige coach.

Tot eind november werd het werven van coaches en leerlingen gedaan door vrijwillige coördinatoren. Zij zorgden daarnaast ook voor de ondersteuning van de coaches en onderhielden contact met de landelijke organisatie van Coach4you. In de loop van de tijd echter nam de vraag om coaching toe en is gebleken dat het uitvoeren van al deze taken (veel) meer inzet vraagt dan een vrijwillige coördinator redelijkerwijs kan bieden. Diverse vrijwillige coördinatoren hebben elkaar opgevolgd en zijn allen ook weer afgehaakt. In het kader van het programma Kind en Armoede heeft Coach4you met financiële steun van de gemeente Almere per 1 december 2017 een betaalde coördinator aan kunnen trekken. Hierbij is de doelstelling het bieden van continuïteit van het coaching-project, verdere professionalisering en het uitbreiden van het aantal mentorkoppels.

Wandelingen
Het Gilde heeft diverse vrijwilligers die als stadsgidsen wandelaars leiden door vooral het centrum van de stad. Zij fungeren ook als gidsen voor de VVV Almere. Het aantal wandelaars is opnieuw licht toegenomen, maar liefst ruim 600 deelnemers hebben al wandelend Almere beter leren kennen.