By using our website, you agree to the use of our cookies.

Trends 2019

Trends en ontwikkelingen 2019

  

Welke ontwikkelingen zien we op het gebied van  vrijwillige inzet en mantelzorg in Almere

Tijdens diverse inhoudelijke sessies, met medewerkers, managementteam en het bestuur van de VMCA zijn nieuwe trends geïnventariseerd die in de verschillende werkvelden worden waargenomen. Uit deze boeiende sessies is een aantal trends gedistilleerd die duidelijk door de verschillende mensen in de werkvelden worden waargenomen. Hoe wordt ons werk beïnvloed, hoe kunnen we rekening houden met de ontwikkelingen die we signaleren wanneer we het vrijwilligerswerk en mantelzorg zo goed mogelijk willen versterken en ondersteunen.

Trends en ontwikkelingen in 2019

1. Toenemende kloof in de maatschappij

Al enige tijd signaleren we de toenemende verschillen in de maatschappij tussen de mensen die goed voor zichzelf kunnen zorgen en de mensen die niet op alle fronten gemakkelijk mee kunnen komen. . De maatschappij vraagt steeds meer zelfredzaamheid, niet iedereen heeft volledig regie over…

2. Demografische ontwikkelingen

De bevolking van Almere groeit weer. Na stagnatie door de financieel-economische crisis wordt er weer gebouwd. Almere Poort komt in de eindfase en Nobelhorst en Oosterwold groeien gestaag. Om de dienstverlening op peil te houden, is het noodzakelijk dat de voorzieningen mee groeien. De bevolking…

5. Meer aandacht voor burgerparticipatie

De overheid zoekt naar een nieuwe vorm van democratie, waarin de verantwoordelijkheid voor de samenleving en omgeving gezamenlijk genomen wordt door overheid en burgers. Burgerparticipatie en –initiatief wordt daarom gestimuleerd. De huidige burgerinitiatieven hebben heel diverse doelstellingen. Het gaat altijd om zaken waar Almeerders zich…

6. De grote invloed van millennials op de maatschappij

We zien de invloed van millennials op de maatschappij steeds groter worden. Zij zijn de nieuwe generatie en de jonge professionals. Samenvattend kunnen we hen typeren als digitaal-slim, flexibel en snel schakelend, met een positief zelfbeeld en ze geloven dat hun dromen gerealiseerd zullen worden….

De invloed op vrijwillige inzet en mantelzorg

We zien kansen voor de versterking van het vrijwilligerswerk in Almere als we inspelen op de behoefte aan zingeving en duurzame sociale contacten, zeker als we de millennials weten te bereiken en hun maatschappelijke betrokkenheid en flexibele inzet kunnen verzilveren.

Over verzilveren gesproken: ook ouderen kunnen hun bijdrage leveren en zinvolle contacten opdoen in het vrijwilligerswerk, een mooie aanpak tegen eenzaamheid. De positieve aandacht voor burgerparticipatie maakt dat mensen zich betrokken voelen bij hun sociale omgeving en het verstevigt sociale netwerken.

Ondersteuning van mensen die vanuit zichzelf niet precies weten hoe ze het moeten aanpakken is hierin een voorwaarde.

Er zijn hoge verwachtingen van vrijwilligers. De inzet van vrijwilligers wordt steeds vaker als oplossing voor problemen gezien, er wordt ook meer professionaliteit en flexibiliteit van hen verwacht. We zien vaker dat vrijwilligersvacatures langer openstaan en soms niet kunnen worden ingevuld.

De VMCA stimuleert en versterkt het vrijwilligerswerk in Almere en blijft kijken naar de mogelijkheden van vrijwillige inzet en houdt daarbij ook de grenzen van het vrijwilligerswerk voor ogen: ‘Vrijwillig wat kan, beroepsmatig wat moet’. Professionele inzet blijft noodzakelijk, vrijwilligerswerk is aanvullend hierop. We moeten voorkomen dat vrijwilligers instrumenteel worden ingezet; vrijwilligerswerk heeft zijn eigen waarde.

We moeten extra aandacht hebben voor kwetsbare burgers en hun mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Om hen een waardevolle vrijwilligersplek te bieden, die recht doet aan de vrijwilliger en de organisatie is duurzame begeleiding en ondersteuning nodig.

Onze zorg zit erin hoe we met elkaar de extramuralisering en ‘langer thuis wonen’ gaan opvangen.

Er wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers, terwijl het gemiddelde aantal potentiële mantelzorgers juist daalt. Dit zal vaker overbelasting van mantelzorgers betekenen. Het betekent ook dat mensen die hulp nodig hebben vaker geen mantelzorgers hebben die naar hun omkijken. Zij worden afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers of raken geïsoleerd.

De ondersteuning en begeleiding thuis en in de wijken zal versterkt moeten worden. Dit staat haaks op de voorgenomen bezuinigingen op de Almeerse wijkteams in de komende jaren.

Een specifieke groep waar onze zorg naar uit gaat zijn de jonge mantelzorgers. Met namen de groep jonge zorgers die opgroeit in een gezin waar gestapelde problematiek is: financiële zorgen, ggz-problematiek en omgedraaide rollen van ouder en kind.

De betekenis van informeel werken voor de VMCA

  

De VMCA heeft een informele manier van werken. Dit betekent dat we persoonlijke aandacht hebben voor klanten en medewerkers. We zijn er voor alle Almeerders en zijn gemakkelijk toegankelijk. Een indicatie is niet nodig om een beroep op de VMCA te doen en we vragen geen financiële bijdrage. We handelen met ons doel voor ogen, regels zijn ondersteunend hieraan.
We hebben korte lijnen, zijn met elkaar verantwoordelijk en denken niet vanuit hiërarchie. Iedereen werkt vanuit eigen expertise en eigen persoonlijkheid; als team bereiken we meer dan alleen.

Kwaliteit
Voor de VMCA betekent kwaliteit dat we de klant voorop stellen, de vraag en behoefte van de klant is ons uitgangspunt. We zijn praktisch en zoeken naar de beste oplossing, ook als dat geen standaard oplossing is. We werken hierin graag samen met andere organisaties.
We voeren een helder personeelsbeleid dat ruimte geeft voor persoonlijke wensen en behoeften van medewerkers. We hebben de financiën op orde en leggen transparant verantwoording af aan subsidiegevers en onze klanten.

Persoonlijke aandacht voor klanten en medewerkers

speerpunten mantelzorg

Voor iedereen gemakkelijk toegankelijk

Vraag en behoefte klant zijn uitgangspunt

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 2019 UITPRINTEN

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.