By using our website, you agree to the use of our cookies.

Meerjarenvisie 2018-2021

Voor elkaar in Almere

De stand van zaken in Almere

De bijdrage van vrijwilligers en mantelzorgers aan Almere is immens groot en zeer divers. Actieve burgers bouwen Almere op en vormen de sociale structuur. Zij zorgen voor onderlinge contacten en verbinding en verrichten een heleboel werk dat anders niet zou gebeuren. Zonder hen leven we in een armoedige en schrale stad.

De ontwikkelingen in Almere

De kanteling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving heeft de bal bij de burger gelegd. Mensen moeten meer en meer zelf, liefst met hun sociale netwerk, een oplossing zoeken voor hun problemen.

Naast overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is de burger nu een nieuwe partij. We zien allerlei nieuwe, soms losse, organisatievormen ontstaan van mensen die op een bepaald thema een bijdrage leveren aan de maatschappij. Mensen willen graag iets doen, maar niet iedereen wil als vrijwilliger aangesloten zijn bij een organisatie.

Social media zijn belangrijk bij het leggen van onderlinge verbindingen. Omdat organisatieverbanden sterk in vorm en hechtheid verschillen, spreken we steeds vaker over vrijwillige inzet, in plaats van vrijwilligerswerk. Vrijwillige inzet omvat alles in de glijdende schaal tussen georganiseerd vrijwilligerswerk en ongeorganiseerde vrijwillige inzet van mensen. De VMCA richt zich op het hele palet van actieve burgers en organisaties.

Lang niet iedereen is zelfredzaam en niet iedereen heeft een sociaal netwerk of het vermogen een sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden. Voor hen is langdurige ondersteuning een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving.

Het debat over mogelijkheden en grenzen van vrijwillige inzet wordt steeds vaker gevoerd. De tegenprestatie (de verplichting om iets terug te doen voor de maatschappij als iemand een uitkering ontvangt) biedt de mogelijkheid om kennis te maken met vrijwillige inzet en ongeveer 50% blijft als vrijwilliger actief na de verplichte periode van 24 weken.

Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren en het verdwijnen van betaalde banen, is de discussie over verdringing van betaalde arbeid actueel.

Mensen die hulp en zorg nodig hebben wonen vaker en langer thuis. Dit betekent dat er meer ondersteuning thuis wordt geboden, ook door mantelzorgers en vrijwilligers.

Het beroep op vrijwilligers en mantelzorgers groeit, terwijl de beschikbaarheid van hen niet groter wordt. Hierbij moet opgemerkt worden dat in Europa Nederlanders het vaakst vrijwilligerswerk doen (37%)[1].

[1] Feiten en cijfers vrijwillige inzet, Movisie 2017.

In Nederland neemt de vergrijzing toe. In Almere is door de bevolkingsopbouw de vergrijzing zelfs groter dan gemiddeld. Hiermee neemt ook het aantal (hoog)bejaarde overbelaste mantelzorgers toe.

Mensen worden ouder, wonen langer thuis en zorgen ook vaker voor een eveneens (hoog)bejaarde partner. Doordat mensen later met pensioen gaan, mist het vrijwilligerswerk de groep die we een aantal jaar geleden aanduidden als ’fitte vutters’.

Almere is in Nederland de stad met het grootste aantal (187) verschillende nationaliteiten[2]. Vrijwilligerswerk is een mooie en effectieve manier om de Nederlandse taal en cultuur te leren en te begrijpen. Door vrijwilligerswerk te doen maken mensen sneller onderdeel uit van de samenleving.

Mantelzorg is in andere culturen vaak vanzelfsprekend. Toch kennen mantelzorgers met een migratieachtergrond vaak het begrip mantelzorg nog niet en vinden moeilijker de weg naar ondersteuning.

[2] Sociale Atlas 2013, gemeente Almere.

De Focus van de VMCA

De VMCA als professionele organisatie

Om optimaal in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe vraagstukken, is het belangrijk dat de VMCA een flexibele en effectieve organisatie is. We zoeken hierbij naar werkbare en eenvoudige mogelijkheden om effecten te meten.

Kwaliteit
Natuurlijk is ook kwaliteit een doorlopend aandachtspunt voor de VMCA. Wat vinden de klanten, vrijwilligers en mantelzorgers van de VMCA? We toetsen dit met o.a.: rondetafelgesprekken, schriftelijke effect- en tevredenheidsmetingen en door snel in gesprek te gaan met ontevreden klanten en serieus te kijken wat we van hen kunnen leren.

Goede werkgever
Voor medewerkers is de VMCA een goede werkgever. We bieden een omgeving voor vitale en creatieve werknemers met zeggenschap over eigen werk, die zichzelf ontwikkelen. Medewerkerstevredenheid is hier een belangrijke graadmeter voor input en bijsturing van het personeelsbeleid.

Financiering
De VMCA is voor 95% afhankelijk van de gemeente Almere voor haar financiering. Daarom is de VMCA altijd op zoek naar donaties van fondsen, sponsoring in geld, goederen of diensten, prijzengeld of andere alternatieve financieringsbronnen.

Gastvrij met persoonlijke aandacht

Enthousiast en betrokken

Vanuit unieke expertise samen met partners

MEERJARENVISIE 2018-2021 UITPRINTEN

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.