Het maatjesproject Vriendschap op Maat biedt kwetsbare mensen met een psychiatrische achtergrond een vriendschappelijk sociaal contact. Het maatjesproject biedt hen de mogelijkheid om op wekelijkse of tweewekelijkse basis iemand met dezelfde interesses en hobby’s te ontmoeten. Dit kan door middel van een één-op-één contact, groepscontact of telefonisch contact. Zo wordt isolement tegengegaan en maatschappelijke participatie bevorderd.

2017 stond in het teken van 15 jaar maatjesproject, werving van nieuwe vrijwilligers en meer ruimte op de wachtlijst. Voor mensen met een psychiatrische achtergrond is deelname aan de maatschappij niet vanzelfsprekend. Dit geldt ook voor het hebben van sociale contacten. Netwerken ontbreken vaak of zijn kwetsbaar, terwijl de behoefte aan sociaal contact er zeker is. De vrijwilliger van het maatjesproject zorgt voor sociaal contact, dat is de kracht van dit project en is soms zelfs de enige vorm van informeel contact.

In 2017 hebben 91 koppels (een hulpvrager en een vrijwilliger) gedraaid, waarvan 38 nieuwe koppelingen. Ook is er flink geïnvesteerd in de werving van nieuwe vrijwilligers via krant, posters en social media. Hoewel veel mensen gereageerd hebben wordt uiteindelijk slechts 1 op de 3 daadwerkelijk vrijwilliger.

Om iedereen gelijke kansen te bieden en zo de doorstroom en onafhankelijkheid onder hulpvragers te bevorderen zijn er aanpassingen doorgevoerd: zo duren koppelingen maximaal 2 jaar, daarna volgt een uitschrijving van 2 jaar. De hulpvraag is vaak niet opgelost maar er kunnen meer nieuwe hulpvragers instromen. Dit heeft ertoe geleid dat de stop op de wachtlijst momenteel is opgeheven. Ook zijn er meer hulpvragers uitgestroomd, iets meer koppelingen gemaakt en staan er nu minder hulpvragers op de wachtlijst ten opzichte van vorig jaar.

Tot slot zien we een toename van deelnemers binnen de groepscontacten en overige bemiddelingen. Het accent van de overige bemiddelingen is afgebakend tot incidentele praktische hulpvragen die qua complexiteit zijn overgenomen van Burennetwerk. Het betrof bijvoorbeeld hulp bij tuinonderhoud en ondersteuning bij bezoek aan medici. De complexiteit van achtergrond en leefsituatie vraagt om meer gericht geschoolde en intensiever begeleide vrijwilligers, waarin het maatjesproject kan voorzien.