Huisbezoeken Armoede Hotspots

Het doel van de huisbezoeken is het gebruik van inkomensondersteunende maatregelen te verhogen en sociale participatie van bewoners te bevorderen. In vooraf geselecteerde straten bellen vrijwilligers bij bewoners aan om informatie te geven over financiële regelingen, toeslagen, sociale voorzieningen en bespreken zij welke mogelijkheden er zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij. De insteek is een breed gesprek te voeren.
Om optimaal aan te sluiten op dat wat er speelt in de wijk is er in 2017 voor gekozen om nauwer samen te werken met het wijkteam en andere sociale partners in de wijk. Zo is begonnen met het houden van een startbijeenkomst met de sociale partners bij de start in een wijk, waarin o.a. werd afgestemd op de problematiek in de wijk, selectie van straten en wensen ten aanzien van samen-werking. Daarnaast werkte de coördinator vanaf een werkplek in het wijkteam wat de samen-werking heeft vergroot.

De wijken die in 2017 zijn bezocht zijn: Poort (afgerond in februari 2017), Staatsliedenwijk (afgerond in april 2017) en Tussen de Vaarten (afgerond in december 2017).

In totaal is er in 2017 bij 1.290 huishoudens aangebeld, 56% van deze huishoudens is bereikt en in 122 huishoudens zijn gesprekken gevoerd (10%). In 2017 zijn iets meer huishoudens bereikt ten opzichte van 2016, 56% in 2017 ten opzichte van 46% in 2016. Dit is waarschijnlijk het resultaat van het type wijk en de bredere aanpak waarbij nauwere samenwerking is gezocht met wijkteam en sociale partners.
Het type adviezen is niet afwijkend van de eerder gelopen wijken. Bij de helft van de gesprekken is verwezen naar het wijkteam. Bewoners zijn geadviseerd over financiële regelingen en sociale voorzieningen zoals berekenuwrecht.nl, juridisch loket, bijzondere bijstand, woonkostentoeslag, jeugdsportfonds, e.d. De informele adviezen hadden voornamelijk betrekking op activiteiten in de wijk, vrijwilligerswerk, het Expertisecentrum Mantelzorg en vrijwilligersprojecten zoals Burennetwerk en het Gilde. Vrijwilligers hebben van bewoners veel positieve reacties op de huisbezoeken ontvangen.

Gilde Administratieve adviezen

De vrijwilligers van Administratieve adviezen bieden hulp bij zowel eenmalige als structurele vragen op het gebied van financiën en administratie.

Administratieve spreekuren in de wijk

In 2017 zijn 1.770 hulpvragen door de vrijwilligers van de administratieve spreekuren ondersteund. In 2016 waren dat er 1.905. In 2017 zijn 50 Almeerders via de administratieve spreekuren doorverwezen naar Plangroep. Ruim 200 Nibud-mappen zijn verstrekt om administratie te ordenen.
De aantallen zijn niet volledig representatief, doordat met de overgang naar een WIZ, een nieuw registratie¬systeem van de gemeente dat door alle wijkteams wordt gebruikt, niet altijd alle aantallen goed zijn bijgehouden of uit het systeem te halen zijn. De spreekuren worden goed bezocht en werkelijke aantallen liggen naar alle waarschijnlijkheid hoger.