De VMCA voert sinds 2013 de maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen (statushouder) uit. Per 1 maart 2015 is er een convenant gesloten met Vluchtelingen Werk Midden Nederland (VWMN).

Tot ongeveer het najaar 2017 werd de module VMCA ingezet wanneer de begeleiding via VWMN afgesloten was. Vanaf het najaar 2017 is gestart met het begeleiden van de statushouder door een VMCA vrijwilliger op een eerder moment en gelijktijdig met de begeleiding van VWMN.

VWMN bepaalt samen met de klantmanagers van de gemeente Almere of deze parallelle inzet van de module VMCA nodig is. De begeleiding van de VMCA vrijwilliger is vooral gericht op integratie en participatie in de woon- en leefomgeving.

 

MBV Vrijwilligers

Het team bestaat uit 10 VMCA-vrijwilligers, en zij zijn verdeeld over verschillende wijkteams. De vrijwilligers zijn allemaal Almeerders en stellen met veel enthousiasme hun kennis en vaardigheden beschikbaar.

Dit jaar hebben zij diverse trainingen gevolgd:

  • Tweedaagse training interculturele communicatie, stellen van grenzen, intervisie (in samenwerking met Stichting De KIM en Stichting Bonifatius Parochie);
  • Wetswinkel: medewerkers van de Wetswinkel gaven uitleg over de werkzaamheden en waar de samenwerking gezocht kan worden;
  • Rondkomen in Almere;
  • Training i.v.m. de participatie wet, bijstandsuitkering, wat mag wel en wat niet, wat is gewenst, etc.

 

Naast de trainingen vinden er regelmatig vergaderingen met intervisie plaats. Deze worden ondersteund door de MBV coördinator. De MBV vrijwilliger kan ook altijd een beroep doen op de wijkwerker van de VMCA. Er is een nauwe samenwerking.

 

Begeleiding door de MBV vrijwilliger

Na overdracht door VWMN neemt de wijkwerker van de VMCA contact op met de statushouder voor het maken van een afspraak voor een keukentafelgesprek. Bij dit keukentafelgesprek is ook de Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen (MBV) vrijwilliger van de VMCA aanwezig.

Het keukentafelgesprek vindt in principe bij de statushouder thuis plaats, zodat inzicht in de leefsituatie gekregen wordt. Verschillende leefgebieden komen aan de orde, zoals bijvoorbeeld maatschappelijke participatie, sociaal netwerk en financiën.

Tijdens het keukentafelgesprek wordt besproken aan welke doelen de statushouder wil werken samen met de MBV vrijwilliger. Het ontbreekt hen bijvoorbeeld vaak aan een netwerk omdat ze alles hebben achtergelaten. Samen bespreken zij hoe hier een netwerk opgebouwd kan worden. Ook willen mensen de omgeving graag beter leren kennen: ‘waar is de Lidl’, ‘waar is een tweedehands winkel voor kleding’, ‘hoe fiets ik naar het centrum’, etc.

Voor veel statushouders is het vinden van een baan een belangrijk doel. Vrijwilligerswerk kan een opstapje naar een betaalde baan zijn. Sommigen willen weten wat er in de wijk te doen is voor henzelf of de kinderen, zoals een kopje koffie drinken, wandelgroep of sporten. Dit zijn vaak ook activiteiten waar men ongedwongen de taal kan oefenen en het netwerk kan uitbreiden en bovendien kennis kan maken met de Nederlandse normen en waarden. Daarnaast is het ook een middel om actief te worden in de buurt en sociaal isolement te voorkomen. Aan het einde van de begeleiding vindt er een evaluatie plaats en wordt de begeleiding formeel afgesloten.

Dit jaar waren er opvallend veel vragen over het vinden van een goede taalschool, het vinden van passend werk en het ontmoeten van andere mensen naast de eigen landgenoten. Het op orde brengen van de financiële situatie blijft ook altijd een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek.

 

Meet-Up Café 2017

Op 20 oktober 2017 is het eerste Meet-up Café georganiseerd in samenwerking met Corazon, Stichting De KIM, Inspiratie Inc., VWMN en de VMCA. Gebleken is dat er in Almere behoefte is om meer met elkaar te delen waar het gaat om statushouders. Het doel van het Meet-up Café is dan ook: krachten bundelen en werelden bij elkaar brengen met en voor vluchtelingen en statushouders. Het Meet-up Café was toegankelijk voor organisaties en vrijwilligers die zich in Almere inzetten voor statushouders en vluchtelingen. Deelnemers konden o.a. op een creatieve manier met elkaar kennismaken en inzicht krijgen in de sociale kaart, wie doet wat waar en wanneer?

Ook in 2018 wordt een Meet-up Café georganiseerd.

 

Vooruitblik

Tot oktober 2017 was er een forse stijging van het aantal doorverwijzingen van statushouders naar de VMCA ten opzichte van 2016 te constateren. Deze stijging was vooral te merken in de wijken Stad Midden en Haven. De VMCA heeft zich genoodzaakt gevoeld ter ondersteuning van haar eigen wijkwerker in het wijkteam Stad Midden extra formatie in te zetten. Deze extra inzet is tijdelijk, maar voorlopig noodzakelijk.

Vanaf het najaar 2017 wordt gewerkt volgens een andere werkwijze. Alhoewel de verwachting was dat dit voor de statushouder en zijn of haar inburgering beter zou werken, leert de ervaring dat weinig statushouders doorverwezen worden door klantmanagers van de Gemeente Almere en VWMN. Statushouders maken vanaf oktober niet of nauwelijks gebruik van de module van de VMCA. Het lijkt erop dat zij zich met hun vragen direct melden bij het wijkteam. Op dit moment wordt onderzocht waar dit aan kan liggen en deze nieuwe werkwijze wordt in de eerste helft van 2018 geëvalueerd.