De VMCA voert de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen (statushouders) uit. Dit wordt in nauwe samenwerking met het wijkteam uitgevoerd. Statushouders die onder­steuning nodig hebben om hun weg in de wijk en naar het wijkteam te vinden worden door afdeling Werk & Inkomen van gemeente Almere of VluchtelingenWerk aangemeld voor een MBV traject.

Het betreffen veelal statushouders die onvoldoende zelfredzaam zijn om hun eigen weg in de wijk en maatschappij te vinden. Binnen het MVB traject wordt er een VMCA vrijwilliger aan de statushouder gekoppeld. De begeleiding van de  vrijwilliger is gericht op integratie en partici­patie in de woon- en leefomgeving. Het wijkteam is betrokken omdat er vaak problematiek bestaat op verschillende leefgebieden. De wijkwerkers van VMCA kijken naar de bredere gezinssituatie en indien nodig zetten zij naast de vrijwillige begeleiding ook andere vormen van ondersteuning in.

MBV Vrijwilligers

Het team bestaat uit 6 VMCA-vrijwilligers en zij zijn verdeeld over de verschillende wijkteams. Naast ondersteuning door de MBV coördinator kan de vrijwilliger altijd een beroep doen op de wijkwerker. De vrijwilligers zijn veelal ervaringsdeskundig en weten hoe het is om een start te maken in een nieuw land. De vrijwilligers kennen de wijk, willen graag voor een ander iets betekenen en zijn enthousiast om deze gezinnen te ondersteunen.

Voor de vrijwilligers worden er regelmatig intervisiebijeenkomsten gepland. Ook worden de vrijwilligers op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen binnen de nieuwe Inburgerings­wet. Er worden trainingen aangeboden die vooral aansluiten bij de behoefte en de vraag, veelal in samenwerking met Stichting De KIM en de Bonifatiusparochie.

Begeleiding door de MBV vrijwilliger

Na overdracht door de gemeente of VluchtelingenWerk neemt de wijkwerker van de VMCA contact op met de statushouder voor het maken van een afspraak voor een keukentafel­gesprek. Bij dit keukentafelgesprek kan de vrijwilliger MBV of de coördinator MBV van VMCA aanwezig zijn. Het keukentafelgesprek vindt bij de statushouder thuis plaats, zodat inzicht in de leefsituatie gekregen wordt. Tijdens het keukentafelgesprek wordt o.a. besproken aan welke doelen de statushouder wil werken samen met de MBV vrijwilliger.

Veel van de statushouders die worden aangemeld willen weten wat er in de wijk te doen is voor henzelf of voor de kinderen, zoals een kopje koffie drinken, een wandelgroep of sporten. Dit zijn vaak ook activiteiten waar men ongedwongen de taal kan oefenen en het netwerk kan uitbreiden en bovendien kennis kan maken met de Nederlandse normen en waarden.

De VMCA vrijwilliger komt regelmatig bij het gezin thuis en neemt het gezin tijdelijk aan de hand om wegwijs te worden in de buurt. Aan het einde van het MBV-traject vindt er een evaluatie plaats en wordt de begeleiding formeel afgesloten.

In 2019 heeft VMCA opdracht gekregen om 50 statushouders te begeleiden. Gedurende 2019 zijn wij in 32 gezinnen actief geweest met in totaal 47 kinderen. De statushouders die aange­meld zijn, hadden vooral vragen over het versterken van het netwerk, extra ondersteuning bij het aanleren van de Nederlandse taal en over activiteiten in de buurt waar ze wonen. Het valt wel op dat de situatie van de statushouders die worden aangemeld voor MBV steeds com­plexer wordt. Naast de vrijwillige inzet wordt er professionele ondersteuning ingezet bij deze gezinnen, bijvoorbeeld opvoedondersteuning, schuldhulpverlening en psychische hulpverle­ning.

Samenwerking

Gedurende het jaar zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente en VluchtelingenWerk om onderlinge afspraken te versterken. Medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk zijn uitgenodigd bij het Wijkteam in Tussen de Vaarten om eens ‘achter de schermen’ te kijken bij het Wijkteam en informatie uit te wisselen.