By using our website, you agree to the use of our cookies.

Expertisecentrum Mantelzorg

Expertise en samenwerking

Kennis delen

Mantelzorg raakt vele terreinen. Consulenten mantelzorg zoeken dan ook de verbinding met organisaties en netwerken rond bepaalde ziektebeelden, zorg, welzijn, jeugd en jongeren­werk, onderwijs, ouderenzorg, patiëntenverenigingen en belangenorganisaties. Zo zijn zij altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Deze kennis wordt bijgehouden en gedeeld met geïnteresseerde partijen. Landelijk is er samenwerking met organisaties als MantelzorgNL, Movisie, Vilans, JMZPro, het SCP, het ministerie van VWS, VNG, en koepel­organisaties en onderzoeks- en kenniscentra rond (informele)zorg, onderwijs, jeugd en welzijn.

In de pool van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning Almere (OCO) zijn twee mantelzorgers actief als ervaringsdeskundige. Zij stemmen af met de begeleidende consulent mantelzorg over ontwikkelingen en tendensen binnen hulpvragen.

De VMCA heeft deelgenomen aan het lokale evenement van het landelijke programma van VWS Merkbaar Beter Thuis. Speerpunten en aandachtspunten rond zorg en welzijn voor de regio zijn hier verzameld en vertaald naar een plan van aanpak.

Met betrekking tot landelijk onderzoek naar onder andere de impact van mantelzorg bij GGZ en bij jonge mantelzorgers heeft de VMCA advies gegeven ook is advies gevraagd bij het ontwikkelen van een kwaliteitstandaard overbelaste mantelzorg voor wijkverpleeg­kundigen en verzorgenden. Daarnaast denken wij mee over hoe mantelzorgondersteuning ingebed kan worden in eerstelijnszorg in samenwerking met mantelzorg ondersteunende organisaties.

Landelijk is er expertise opgedaan bij inspiratiebijeenkomsten GGZ en mantelzorg van Movisie en bij het symposium Levend Verlies over de zorg voor zorg-intensieve kinderen. Ook namen de VMCA samen met De Schoor en de accounthouder Mantelzorg van de gemeente Almere deel aan het Kennisatelier Collectieve Voorzieningen informele zorg, georganiseerd door Movisie. De activiteit Eigen Tijd werd onder de loep genomen om na te gaan wat de maat­schappelijke en individuele impact is van deze voorziening.

Respijtzorg

Begin 2019 is voormalig staatssecretaris Clémence Ross door VWS aangesteld als landelijk aanjager respijtzorg. Zij bleek zeer enthousiast over de initiatieven in Almere en heeft in het kader van ‘good practice respijtzorg’ een werkbezoek in Almere afgelegd. In vervolg hierop zijn twee landelijke respijtconferenties georganiseerd waar de initiatieven uit Almere en van andere koplopergemeenten werden gepresenteerd. Gezamenlijk is er gewerkt aan het formuleren van aanbevelingen. Tevens heeft een praktijkinterventie vanuit VWS plaatsgehad voor het ophalen van ervaringsverhalen. Hier werden zowel aandachtspunten als succes­factoren verzameld. Een en ander heeft geleid tot een landelijk rapport met aanbevelingen dat eind 2019 door mevrouw Ross aan het minister Hugo de Jonge is overhandigd.

Samenwerking

Het Expertisecentrum Mantelzorg onderhoudt een nauwe samenwerking met de gemeente Almere. Het expertisecentrum heeft een rol in de toeleiding naar gemeentelijke voorzieningen voor mantelzorgers, zoals respijtzorg, de woonurgentie voor mantelzorgers en de mantelzorg­waardering.

Inschrijving als mantelzorger

Een inschrijving als mantelzorger bij de VMCA is vrijblijvend. Naar aanleiding van de aanvragen van de mantelzorgwaardering is er veel contact geweest met nog niet bij de VMCA bekende mantelzorgers. Een aantal van hen heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan verdere ondersteuning en wordt niet bij ons geregistreerd. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan niet worden nagegaan wat hiervan de oorzaak is. Het aantal contactmomenten met mantelzorgers ligt hierdoor hoger dan het aantal ingeschreven mantelzorgers.
Terug…

 

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.