By using our website, you agree to the use of our cookies.

Ontwikkelingen in de wijkteams

Vanaf 1 april 2019 is er namens de VMCA als convenantpartner naast de wijkwerkers ook een wijkteammanager werkzaam. Informele zorg en vrijwillige inzet zij zo nog beter geborgd in de wijkteams. Er zijn in 2019 in totaal 4 wijkteammanagers vanuit de convenantpartners actief geweest. De VMCA wijkteammanager stuurt de wijkteams in Stad West (5 teams) aan en is inhoudelijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de wijkteams. Daarnaast levert de wijkteammanager een bijdrage aan de doorontwikkeling van de wijkteams.

De inzet van de VMCA in de wijkteams richt zich op:

Naast de generalistische taken in het wijkteam, zoals het keukentafelgesprek en de spreekuren, richt de inzet van de VMCA zich op:

  • het werven, begeleiden en bemiddelen van (wijkteam)vrijwilligers
  • het adviseren en ondersteunen van vrijwilligers in probleemsituaties
  • het stimuleren van informele netwerken in de wijk en participatie en activering van inwoners via vrijwilligerswerk
  • het herkennen van mantelzorgers in de wijk en hen zo nodig in contact brengen met het Expertisecentrum Mantelzorg
  • het verwijzen van bewoners naar informele (zorg)initiatieven in de wijk en in de stad
  • het bijhouden van relevante maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van vrijwil­lige inzet, informele zorg en sociale wijkteams om een bijdrage te leveren aan de ontwik­keling van de wijkteams
  • coaching van collega-wijkwerkers op informeel werken en signalering mantelzorgers (bijv. tijdens casuïstiek overleg)
  • het coördineren van administratieve inloopspreekuren in de wijken

Ontwikkeling van de wijkteams

Naar aanleiding van het in 2018 opgestelde advies van de stuurgroep over de dooront­wikkeling van de wijkteams, is gemeente Almere de eerste helft van 2019 verder gegaan met de uitwerking van de doorontwikkeling. De gemeenteraad van Almere heeft daarbij concreet aandacht gevraagd voor een viertal onderwerpen: de organisatievorm, de differentiatie van teams, het maatwerkbudget en de telefonische bereikbaarheid. Bij de uitwerking zijn o.a. de convenantpartners geconsulteerd.

In juni 2019 heeft de aangekondigde bezuiniging op de wijkteams de doorontwikkeling door­kruist. De doorontwikkeling is hiermee in een ander licht komen te staan en de uitwerking door de gemeente uitgesteld.

In 2019 heeft het uitblijven van de doorontwikkeling en de werkdruk impact gehad op de wijkteams. Voor het eerst sinds het bestaan van de wijkteams is er in 2019 gewerkt met wachtlijsten.

Wijkwerkers voelen zich soms onveilig in de wijk. De wijkwerkers van de VMCA hebben daar­om dit jaar de training conflicthantering gevolgd. Een training die hen bewust heeft gemaakt van eventueel grensoverschrijdend gedrag en hoe hier op te handelen. Als convenantpartners hebben we daarnaast een agressieprotocol opgesteld. Dit protocol is in alle teams besproken en in 2020 geven we hieraan verder vorm met persoonlijke alarmering en trainingen per team.

De wijkteams hebben de afgelopen vijf jaar in de haarvaten van de wijk gewerkt. Het infor­mele en collectief werken wordt gecombineerd met de inzet van maatwerkvoorzieningen en specialistische expertise. Dit leidt tot versterking van de draagkracht van inwoners en draagt direct bij aan de transformatiedoelen in het sociaal domein. Het Sociaal Stedelijk Team, dat bestaat uit specialisten op o.a. het gebied van verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en huiselijk geweld, heeft het afgelopen jaar een goede aansluiting gevonden bij het wijkteam, waarbij casuïstiek door wijkwerkers gemakkelijker kon worden besproken en zonodig kon worden opgeschaald.

De wijkwerkers van de VMCA hebben ook dit jaar nauw samen gewerkt met de opbouw­werkers van De Schoor. Bewoners worden actief met elkaar in contact gebracht, ingezet als vrijwilligers of verwezen naar groepsactiviteiten. De VMCA wijkwerkers dragen daarnaast bij aan het oppakken van aanvragen, bemensen van de inloopspreekuren en het organiseren en begeleiden van de administratieve spreekuren (zie paragraaf 3.2). De wijkwerkers van de VMCA vinden de afwisseling in hun werk en de ruimte die zij krijgen om vraagstukken in de breedte op te pakken waardevol. Hoewel we met de doorontwikkeling meer ruimte willen creëren voor het informele werken, willen we hierbij de integratie en generalistische aanpak niet ter zijde schuiven.

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.