Binnen de IVT worden vrijwilligers ingezet voor het ontlasten van mantelzorgers en waar nodig zijn vrijwilligers een aanvulling op mantelzorg. Vrijwilligers bieden informele respijtzorg. Vrijwilligers bieden ook praktische en emotionele ondersteuning aan mensen met chronische en/of levens­bedreigende aandoeningen. Hiermee dragen zij bij aan het ondersteunen van de zelfredzaamheid van hulpvragers, zodat zij zo goed mogelijk in hun eigen omgeving kunnen functioneren. Tot de doelgroep horen hulpvragers (en hun mantelzorgers) met niet aangebo­ren hersenletsel (NAH), dementie, een chronische ziekte en mensen met een levensbedrei­gende aandoening.

Het totale aantal koppelingen en uren hulpinzet is iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Toch is er in 2019 ruim 22.000 uur hulp ingezet door vrijwilligers.

Wel merken we dat de complexiteit van de hulpvragen toeneemt, doordat mensen langer thuis blijven wonen. Dit vraagt meer van onze vrijwilligers en daardoor meer begeleiding door de coördinatoren. Ook is er meer contact in de afstemming met de formele zorg.

In 2019 zijn er 27 nieuwe vrijwilligers geworven, tegenover 17 het jaar daarvoor. Ondanks dit aantal merken we dat het werven van nieuwe, geschikte vrijwilligers moeilijker wordt. Het huidige vrijwilligersbestand vergrijst en vrijwilligers haken af vanwege hun leeftijd en gezond­heidsproblemen. We missen de groep nieuwe fitte VUT-ters van voorheen.

In 2019 liepen er 13 studenten Social Work en Toegepaste Psychologie stage bij de IVT Deze studenten waren gekoppeld aan verschillende hulpvragers en hielpen zo het aantal hulp­vragers op de wachtlijst te verminderen.

De nieuwe vrijwilligers hebben de basistraining gevolgd en er zijn diverse thema- en uitwisse­lings­bijeenkomsten voor alle vrijwilligers geweest. De IVT is vertegenwoordigd in het NAH-regioteam en het Netwerk Dementie.