Het doel van de huisbezoeken is het gebruik van inkomensondersteunende maatregelen te verhogen, informatie te verstrekken over regelingen en voorzieningen en sociale participatie van kwetsbare bewoners te bevorderen. In vooraf geselecteerde straten bellen vrijwilligers bij bewoners aan voor een laagdrempelig (preventief) gesprek. Hun komst wordt aangekondigd in een startbrief, die huis-aan-huis wordt bezorgd.

Afhankelijk van de behoefte van de bewoner komen in dit gesprek verschillende (financiële) regelingen en voorzieningen aan bod. De insteek is om een breed gesprek te voeren. Indien van toepassing vindt er nadien ook telefonisch contact plaats voor nazorg, waarin wordt ge­vraagd of de bewoner het advies heeft kunnen opvolgen, of dat er extra hulp nodig is.

Er wordt nauw samengewerkt met het wijkteam en sociale partners.Ik heb drie kinderen, van wie er twee nog thuis wonen. Mijn dochter heeft al twee kleine kinderen, zij wonen ook bij mij. In totaal wonen wij hier met z’n vijven in mijn driekamerappartement. Het is wel erg krap, maar het kan niet anders. Mijn dochter volgt een MBO opleiding en heeft een lening bij DUO. Ik werk en kom met mijn inkomsten net boven de bijstandsnorm uit. Het is geen vetpot, maar ik heb momenteel geen schulden. Graag zou ik in gesprek gaan over de mogelijkheden en regelingen die er zijn.

In 2019 zijn huisbezoeken uitgevoerd in Verzetswijk (afgerond april 2019), De Wierden (afge­rond november 2019) en Filmwijk (afgerond december 2019). Bewoners worden zowel vraaggericht als vanuit preventief oogpunt benaderd. Als bewoners aangeven geen (hulp)vraag te hebben krijgen ze preventief informatie over het wijkteam en toelichting over websites en regelingen in de folder Rondkomen in Almere. Deze informatie wordt erg op prijs gesteld. In sommige gevallen komt er alsnog een hulpvraag naar boven.

Er is in 2019 bij 929 huishoudens (herhaaldelijk) aangebeld, hiervan zijn bijna evenveel huis­houdens als in 2018 daadwerkelijk bereikt, nl. 63%. In totaal zijn ruim drie op de vijf bewoners bereikt: bij deze bewoners heeft de vrijwilliger de projectdoeleinden kunnen uitleggen.

In 2019 is met 364 bewoners adviesgesprekken gevoerd. Dit aantal ligt met 39% hoger dan in 2018 (22%).

In de afgelopen jaren is er een flink stijgende lijn te zien in huishoudens waar een advies­gesprek is gevoerd. Dit komt enerzijds door het soort wijk waar wordt gelopen (weinig hoog­bouw, veel bewoners die de Nederlandse taal begrijpen), anderzijds door de brede insteek van de ‘startbrief’, en tevens door de toenemende ervaring van de groep trouwe eigen vrijwilligers om deze gesprekken aan te gaan.

Het type adviezen is in lijn met voorgaande jaren. In gesprekken werd regelmatig het wijkteam genoemd, inkomensafhankelijke regelingen werden toegelicht en voorzieningen/activiteiten in de wijk kwamen aan bod. Bij inkomensafhankelijke regelingen werd de folder Rondkomen in Almere doorgenomen en onder meer verwezen naar Berekenuwrecht.nl, Individuele inkomenstoeslag, Fonds Bijzondere Noden, PLANgroep en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Daarnaast zijn bewoners gewezen op activiteiten in het buurtcentrum, bibliotheek of wijkteam.

Ondanks dat er een flink stijgende lijn is te zien in huishoudens waar een adviesgesprek is gevoerd, wordt er steeds minder vaak om diepgaande financiële ondersteuning gevraagd. Vaker zijn de vragen sociaal-maatschappelijk van aard. Ook worden de vrijwilligers steeds minder binnen gevraagd, gesprekken blijven vaak beperkt tot de deuropening. Het effect van de huisbezoeken neemt daarmee af en verwordt meer tot een Buurtvoorlichtingsproject. Daarnaast zijn veel wijken met hulpvragen reeds bezocht en zijn bewoners steeds vaker al op de hoogte van het wijkteam en de administratieve spreekuren. Ook is er door de komst van vroeg-erop-af aanbod van andere partners sneller hulp bij financiële problemen. Er is daarom besloten het project Huisbezoeken in 2020 niet voort te zetten.