Coach4you is een preventief coachingsproject voor leerlingen uit groep 8, die extra onder­steuning nodig hebben bij de overstap naar de middelbare school. Dat kan zijn omdat ze te maken hebben met leerproblemen of dat ze wat te overwinnen hebben op sociaal-emotioneel gebied of omdat er, om welke reden dan ook, van huis uit weinig begeleiding is. Voor deze kinderen is het mogelijk om gedurende het eerste jaar op de middelbare school begeleid te worden door een speciaal daarvoor getrainde vrijwillige coach. De coach betrekt ook de ouder(s)/verzorger(s) bij de begeleiding, zodat zij de ondersteuning van hun kind na het eerste jaar over kunnen nemen. Een koppelingstraject duurt ongeveer een jaar.

In de eerste helft van 2019 (de tweede helft van schooljaar 2018-2019) waren er 22 leerling-coach koppels actief. Van de 22 leerlingen gingen er 17 over naar klas 2 van het schooltype dat de basisschool had geadviseerd, 4 van hen mochten door op een theoretischer schooltype (‘stroomden op’) . Van de 22 leerlingen bleken er 5 beter op hun plek op een praktischer schooltype (‘stroomden af’). Bij 4 van hen was sprake van een (zeer) complexe thuissituatie. Het heeft ons veel nieuwe inzichten gegeven in de mogelijkheden en onmogelijkheden van coaching in dergelijke omstandigheden.

In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met ruim 25 leerling-coach koppels. Anders dan in voorgaande jaren hadden 5 van de 25 leerlingen binnen een aantal weken zo goed hun draai gevonden, dat coaching niet meer nodig was. Wel gaven zij en hun ouders aan dat het vooruit­zicht op coaching ze vooraf veel rust had gegeven. Voor alle leerlingen geldt dat zij zeer positief waren over de ondersteuning door hun coaches. Een van de deelnemende leerlingen deed hierover een prachtige uitspraak:

Ik heb al best veel begeleiding voor school gehad, maar mijn coach luistert echt naar mij.

Ook was dit jaar weer goed te merken dat er tussen coach en ouders na verloop van tijd een vertrouwensband ontstaat, waardoor ouders open staan om samen met de coach te zoeken naar manieren waarop zij hun kind (beter) kunnen ondersteunen. De coach kan ook een belangrijke rol spelen in het leggen van contact tussen ouders en school als dat contact niet (goed) op gang komt. Zo wist een van onze coaches de ouders van ‘zijn’ leerling te motiveren om toch kennis te gaan maken met de mentor van hun zoon. De school was aangenaam verrast— de leerling was het derde kind uit het gezin op deze middelbare school, maar nog niet eerder waren ouders ingegaan op uitnodigingen voor oudergesprekken of ouderavonden.

Het netwerk
De contacten  met Humanitas, Als ik later groot ben, Passend Onderwijs, de Weekend Academie en het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn verder verstevigd. De deelname aan het Flevolandse Symposium ‘Voor elkaar voor de jeugd’ leverde nieuwe contacten op met formele partners. Opvallend waren dit jaar de aanmeldingen door zorgcoördinatoren van VO-scholen naar aanleiding van kennismakingsgesprekken met aankomend eersteklassers. 

De coaches
Naast veel aanmeldingen van professionele coaches heeft zich in 2019 voor het eerst een aantal vrijwilligers aangemeld die, meer dan gemiddeld, op eigen kracht hun draai in het leven hebben moeten vinden. Hun motivatie en inzet is groot, hun ervaring en inbreng is zeer welkom.