Eigen Tijd is een ontmoetingsplek waar mantelzorgers, met of zonder hun zorgontvanger, terecht kunnen voor ontmoeting, ‘even vrij zijn van zorg’ en een moment voor zichzelf kunnen hebben.

Naast ontspanning is er ruimte voor informatie en advies over mantelzorg(-ondersteuning). Bezoekers kunnen er zonder indicatie terecht. Deze laagdrempelige voorziening biedt mantel­zorgers de mogelijkheid ‘even vrij te zijn van zorg’, andere mantelzorgers te ontmoeten en zorg voor de zorgontvanger te delen met andere deelnemers en de aanwezige (vrijwillige) medewerkers. Voor zorgontvangers is het een plek waar zij ontmoeting en ont­spanning kunnen ervaren.

Wegens succes is Eigen Tijd uitgebreid. Er zijn nu vier Eigen Tijd locaties in Almere.

  • Almere Stad in koffiehuis Mockamore;
  • Almere Stad in buurtcentrum De Inloop;
  • Almere Haven in café Roest;
  • Almere Buiten in EvenNaarHuis, in samenwerking met wijkteam.

Eigen Tijd trekt iedere keer een aantal nieuwe deelnemers. Daar waar het voor het eerste bezoek bij sommigen een ‘drempel’ was om binnen te komen, blijkt dit bij een volgend bezoek niet meer aan de orde te zijn. Hoewel de groep wisselend van samenstelling is, blijkt men zich veilig genoeg te voelen om vragen vanuit de mantelzorgsituatie te stellen en ervaringen te delen. “Hier kan ik mezelf zijn, dit is echt een plek voor mijzelf “. Omdat er regelmatig een consulent mantelzorg aanwezig is, kan er direct een beroep gedaan worden op expertise, dan wel op een warme doorverwijzing.

Vanuit de groep zijn vriendschappen ontstaan die ook buiten de activiteit doorgang hebben. De relatief kleine groep zorgt ervoor dat het met elkaar delen van ervaringen als mantelzorger veilig voelt, maar zorgt er ook voor dat er gezamenlijk (buiten Eigen Tijd om) ontspannende activiteiten ondernomen worden. De onderlinge erkenning werkt verlichtend voor de deelnemers. Eigen Tijd is een initiatief van de partners: VMCA, De Schoor, Nusantara Zorg en Zorggroep Almere. Eigen Tijd wordt in de praktijk begeleid door de activiteitenbegeleider van de VMCA en een ouderenwerker van De Schoor. De expertise van de overige externe partners kan worden ingezet. Er zijn drie betrokken vrijwilligers bij Eigen tijd. Zij worden begeleid door de activiteitenbegeleider, tevens coördinator vanuit de VMCA.