Resultaten
In 2017 zijn 1.770 hulpvragen door de vrijwilligers van de administratieve spreekuren ondersteund. In 2016 waren dat er 1.905. In 2017 zijn 50 Almeerders via de administratieve spreekuren doorverwezen naar Plangroep. Ruim 200 Nibud-mappen zijn verstrekt om administratie te ordenen.

De aantallen zijn niet volledig representatief, doordat met de overgang naar een WIZ, een nieuw registratie­systeem van de gemeente dat door alle wijkteams wordt gebruikt, niet altijd alle aantallen goed zijn bijgehouden of uit het systeem te halen zijn. De spreekuren worden goed bezocht en werkelijke aantallen liggen naar alle waarschijnlijkheid hoger.

 

Hulpvragen
De meest voorkomende vragen liggen op het vlak van ondersteuning bij het vinden van een woning via Woningnet, hulp bij het ordenen van de administratie en het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschap. Verder komen het toelichten van brieven, het aanvragen van toeslagen, contact zoeken met instanties en ondersteuning bij het invullen van diverse (digitale) formulieren veel voor. Vroegsignalering op het gebied van bijvoorbeeld schuldenproblematiek en laaggeletterdheid vindt ook veel plaats.

 

Vrijwilligers
Bewoners zijn ondersteund door vrijwilligers waardoor de professionals in de wijkteams ontlast zijn in hun werkzaamheden. De vrijwilligers die actief zijn bij de spreekuren ervaren dit als nuttig en uitdagend vrijwilligerswerk. Zij kunnen zich ontwikkelen en stromen ook regelmatig door naar een betaalde baan.

In 2017 is stevig ingezet op deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. Naast de training Schuldhulpverlening en de training Rondkomen in Almere is een training laaggeletterdheid aangeboden (door VMCA/Stichting lezen en schrijven) en zijn vrijwilligers getraind in sociaal juridische hulpverlening.

 

Doordat hulpvragen divers zijn en regelgeving verandert, is deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers van groot belang en hierop zal ook in 2018 nog verder worden ingezet. Zo zal er komend jaar aandacht zijn voor gekanteld werken en het vergroten van zelfredzaamheid van bewoners, en zal er een vrijwilligerspool worden opgezet om de continuïteit te garanderen en geïnvesteerd worden in de samenwerking met netwerkpartners.