By using our website, you agree to the use of our cookies.

Ontwikkelingen in de wijkteams

In 2020 heeft de doorontwikkeling van de wijkteams meer vorm gekregen: er is een begin gemaakt met clustering van teams, de organisatiestructuur is aangepast en de huisvesting van de teams is tegen het licht gehouden. Tevens is een dienstverleningsplan vastgesteld dat per 1 januari 2021 voor alle clusters van kracht is. Daarnaast is een pilot ‘andere werkwerken’ in 2 teams uitgevoerd.

De inzet van de VMCA in de wijkteams richt zich op:

 • het werven, begeleiden en bemiddelen van (wijkteam)vrijwilligers
 • het adviseren en ondersteunen van vrijwilligers in probleemsituaties
 • het stimuleren van informele netwerken in de wijk en participatie en activering van inwoners via vrijwilligerswerk
 • het herkennen van mantelzorgers in de wijk en hen zo nodig in contact brengen met het Expertisecentrum Mantelzorg
 • het verwijzen van bewoners naar informele (zorg)initiatieven in de wijk en in de stad
 • het bijhouden van relevante maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van vrijwillige inzet, informele zorg en sociale wijkteams om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de wijkteams
 • coaching van collega-wijkwerkers op informeel werken en signalering mantelzorgers (bijv. tijdens casuïstiek overleg)

Ontwikkeling van de wijkteams

De druk op de wijkteams is ook in 2020 onverminderd groot. We zagen direct na het instellen van de lockdown, een tijdelijke vermindering van het aantal bewoners dat een beroep deed op het wijkteam. Daarna zagen we de meldingen weer oplopen en ook dat de problematiek complexer werd. Een toename van financiële problematiek en aanvragen voor het Voedselloket is tevens te constateren. We zagen ook dat Almeerders minder gebruik maken van de telefonische spreekuren, dan voorheen van de inloopspreekuren. Dit maakt dat de wijkwerkers extra activiteiten organiseren om zelf naar de bewoners toe te gaan.

De wijkwerkers zijn op allerlei mogelijke manieren actief geweest in de wijken. Ondanks dat 2020 grotendeels werd bepaald door corona en daarmee samenhangende beperkingen, hebben de wijkwerkers veel kunnen betekenen voor bewoners. De meeste collectieven zijn op een andere manier vormgegeven (digitaal/telefonisch of met aanmerkelijk minder bezoekers i.v.m. richtlijnen) zoals bijvoorbeeld het administratieve spreekuur (zie onder kopje administratief spreekuur). Opvallend is dat de coronapandemie er ook voor heeft gezorgd dat er meer mensen wijkvrijwilliger zijn geworden. Dat is een positieve ontwikkeling waarvan de wijkwerkers in 2021 er alles aan zullen doen om die voort te zetten.

Een bloemlezing van de activiteiten die vanuit de wijkteams in 2020 zijn georganiseerd om actief contact te leggen met bewoners:

 • Er is een ‘straatbezoek’ door het wijkteam afgelegd in meerdere straten. Hierbij werd bij mensen aangebeld en geïnformeerd naar hun welbevinden, signalen en behoeften. Zo nodig werden mensen naar het spreekuur verwezen.
 • ‘Interviewen’ van ouderen door wijkwerkers.
 • Er zijn allerlei acties geweest rond Sinterklaas: Sinterklaas pakhuis, ruilen van speelgoed etc.
 • Samenwerking met scholen om Kerstkaartjes te bezorgen bij ouderen.
 • Kerstpakketten (al dan niet in samenwerking met collega-organisaties) rondgebracht bij mensen die dit heel goed kunnen gebruiken.
 • Uitdelen van goodybags en wijkteaminformatie met een ‘anderhalvemeterstok’.
 • Alternatieve kerstdiners, waarbij buren een diner-koppel vormden.
 • Wijkteamvrijwilligers zijn bezocht met presentjes.

De wijkwerkers zoeken voortdurend contact met kwetsbare bewoners, die bekend zijn bij het wijkteam, om vinger aan de pols te houden. Er is veel contact en samenwerking met partnerorganisaties in de wijken en in de stad, om de Almeerders zo goed mogelijk te ondersteunen in deze coronacrisis.

Vooruitblik op 2021

In 2021 krijgt de doorontwikkeling wijkteams zijn beslag. Het nieuwe convenant wordt ondertekend en zowel de clustering van de wijkteams als het ‘anders werken’ worden verder uitgevoerd.

De verwachting is dat de complexiteit van de vragen die het wijkteam bereiken, groter zal worden.

In 2021 gaan we inzetten op de gevolgen van de lockdown zoals daar zijn isolement en eenzaamheid, zinvolle dagbesteding, (h)erkennen van overbelaste mantelzorgers. Ook gaan we inzetten op het behoud van de vrijwilligers die zich tijdens de lockdown hebben aangemeld.

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.