By using our website, you agree to the use of our cookies.

Expertisecentrum Mantelzorg

Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020

Algemeen

 • Ondanks dat 2020 grotendeels werd bepaald door corona en daarmee samenhangende beperkingen, hebben wij -in aangepaste vorm- veel mantelzorgers kunnen informeren, adviseren en ondersteunen. Enerzijds gericht op praktische zaken als: “Waar vind ik persoonlijk beschermingsmateriaal?”, anderzijds op emotioneel vlak: “Ik trek het niet meer nu de dagbesteding wegvalt en er geen hulp meer voor handen is”. Vrijwel al het ondersteuningsaanbod is online aangeboden. Bijeenkomsten voor groepen mantelzorgers waren vanwege de beperkingen niet mogelijk. Hierdoor is de daling in het aantal contacten via activiteiten verklaarbaar.
  Individueel contact is toegenomen, met name door een actieve benadering vanuit VMCA door de consulenten mantelzorg, waarin aandacht was voor hoe zij zich in deze tijd staande hielden. Dit contact vond veelal plaats via (beeld)bellen en waar mogelijk ook 1:1 op kantoor of via een wandeling buiten.
 • In verband met de coronapandemie is een inventarisatie gemaakt van signalen m.b.t. overbelasting, aandachtspunten, knelpunten en crisis die onder (jonge) mantelzorgers is ontstaan. Deze analyse is (geanonimiseerd) gedeeld met de wijkteams en gemeente.
 • Als informatiebron naar mantelzorgers en betrokkenen zijn de website, Social Media en de tweewekelijkse nieuwsbrief ingezet. Als extra steun in de rug hebben medewerkers van team mantelzorg op Facebook persoonlijke boodschappen aan mantelzorgers op een filmpje gezet. Ook is naar alle (jonge) mantelzorgers een persoonlijke kaart gestuurd.
 • Voor medewerkers is een overzicht gemaakt van (aangepaste) ondersteuning die dagelijks up to date werd bijgesteld.
 • Vanwege de coronabeperkingen is gestart met het bieden van online ondersteuning. Deze vorm was nieuw voor zowel medewerkers als mantelzorgers. Door de inmiddels ervaren meerwaarde zal online ondersteuning ook na de coronapandemie blijvend worden aangeboden.
 • Het aantal vragen vanuit professionals is toegenomen. Er werd o.a. weer veel een beroep gedaan op de vraag naar medewerking van mantelzorgers in de media en m.b.t. onderzoek en raadpleging en casuïstiek.

Specifiek

Mantelzorgers meer geïsoleerd en zwaarder belast

De overbelasting van mantelzorgers is duidelijk toegenomen door Corona. Als oorzaken die meespelen: het moeten combineren van mantelzorg en (thuis)werk, het niet gebruik kunnen maken van bestaande voorzieningen door dat dit tijdelijk is stopgezet of gesloten, minder mogelijkheden om beroep te doen op het sociale netwerk en vrijwilligers, angst voor besmetting bij de zorgvrager, de mantelzorger of hulpverleners om hen heen, et cetera.

Het persoonlijk contact tussen mantelzorgers en consulenten mantelzorg werd zeer gewaardeerd. Mantelzorgers die voorheen een drempel hadden om contact op te nemen met de VMCA, bleken doordat zij nu door VMCA werden gebeld, een volgende keer wel zelf contact op te nemen. Individuele verbinding werd hierdoor versterkt. Er zijn 1585 contactmomenten geweest met volwassen mantelzorgers, waarvan bij benadering 206 coachings-trajecten.

De consulenten jonge mantelzorg hebben een rol gespeeld bij het ondersteunen van kinderen en gezinnen die door de gevolgen van de coronapandemie extra problemen ondervonden op het gebied van zorg, welzijn en vrije tijd. Bij jonge mantelzorgers (tieners, pubers) is door de coronabeperkingen een toename zichtbaar van eenzaamheid en isolement. Onderling contact via app was voor hen erg waardevol. Er zijn signalen bekend van scholen die onvoldoende rekening hielden met de thuissituatie van de jonge mantelzorger. Hier is actie op ondernomen. Op de meeste scholen is goed geanticipeerd op de situatie en belasting van jonge mantelzorgers.

Vooruitblik op 2021

In 2021 zetten we in op:

 • Doorbouwen van expertise aan professionals (digitaal en fysiek) door o.a. Webinars en nieuwsbrief voor professionals.
 • Meer investering in het actief individueel benaderen mantelzorgers.
 • Online aanbod naast fysiek aanbod.
 • Extra Eigen Tijd locatie in de Toonladder (conform concept Evenaar huis) en bij de Inloop (op aanmelding).
 • Vormgeving week van de jonge mantelzorg met o.a. samenwerking met (film en educatieprogramma) de Nestvlieder

Voor 2021 adviseert de VMCA de KOPP-KOV (hulpverlening door) training, meer dan (nu) 1 keer aan te bieden in Almere door partijen die de jeugd na de training ook verder kunnen helpen.

Onze constructieve online workshops maakten dat de mantelzorgers serieus aan de slag gingen met de thema’s en dat de inhoud direct praktisch en toepasbaar werd voor de eigen situatie.

De online ondersteuning werd in korte tijd een bruikbare en veilige manier om ervaringen te delen’; te ‘brengen’ en te ‘halen’

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.