By using our website, you agree to the use of our cookies.

Wijkteams

In de wijk

‘Het allerleukste vind ik in contact zijn met mensen en samen kijken wat er nodig is. Ik vind niets leuker dan luisteren naar iemands verhaal en samen tot iets komen. Dat is gewoon fanatastisch'.

Lara Jonkers - Wijkteam Muziekwijk

VMCA in de wijk

De wijkteams zijn vanaf 2015 operationeel. De VMCA is een van de convenantpartners van de Almeerse wijkteams. De overige partners zijn de gemeente Almere, Zorggroep Almere, De Schoor en MEE IJsseloevers.

De convenantpartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de volgende doelen:

  1. vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners van de wijk (burgerkracht)
  2. versterken van betrokkenheid en participatie van bewoners in en met de wijk
  3. bevorderen van het welbevinden (gezondheid en welzijn) van inwoners van de wijk
  4. het bieden van passende ondersteuning voor de inwoner (het bieden van toegang tot diverse vormen van ondersteuning)
  5. daar waar mogelijk het voorkomen of uitstellen van een beroep op langdurig zwaardere zorg of ondersteuning uit WMO, WLZ en Zorgverzekeringswet. Dit door het bieden van passende kortdurende en alternatieve ondersteuning waar mogelijk (bijvoorbeeld informele ondersteuning).

In 2018 zijn mooie resultaten behaald

  • Net als in 2017 zijn er in 2018 aantoonbaar meer bewoners actief geworden, al dan niet in hun wijk. In 2017 waren dat er 2.981, in 2018 zijn dat er 3.268, een stijging van bijna 10%.
  • Er wordt steeds vaker gezocht naar een informele oplossing (in het eigen netwerk of met een vrijwilliger) voor een vraag of probleem. Soms is dit een aanvulling op een individuele of maatwerkvoorziening, soms in plaats van een voorziening.
  • In toenemende mate is er aandacht voor (jonge)mantelzorgers. Er is meer oog voor hun situatie. Wat kunnen zij zelf bieden en wat is hier eventueel (aanvullend) voor nodig. In 2017 waren er 175 mantelzorgers doorverwezen. In 2018 waren dat er 278, een stijging van 58%.
  • (Over)belaste mantelzorgers worden eerder door wijkwerkers herkend en doorverwezen naar bijv. VMCA. Ook is aan mantelzorg op wijkniveau aandacht besteed, zowel voor bewoners als voor professionals (wijkbijeenkomsten, presentaties e.d.).

Blog uit de wijk

'Vorige week kwam ik in de stad Michael tegen. Ik moet zeggen dat ik heel goed moest kijken voordat ik hem herkende. Hij is zo ontzettend veranderd. Dat had ik niet durven hopen toen ik afscheid van hem nam na ons laatste gesprek bij het wijkteam.'

De cijfers

3268
Actieve bewoners in de wijken
278
Doorverwijzing Mantelzorgers
1278
Vrijwilliger of mantelzorger geworden
926
Bemiddelingen burennetwerk
1938
Bezoekers administratief spreekuur

Ervaringen uit de wijk

Mevrouw Miles doet een melding voor haar moeder van 90 jaar. Moeder heeft weinig sociale contacten en voelt zich eenzaam. Zij is in Nederland is komen wonen, zodat haar dochter voor haar kan zorgen. Vroeger was zij erg actief. Door ouderdomsklachten kan ze niet meer sporten. Ze mist het buiten zijn en zit veel in huis en heeft weinig sociale contacten. Via Burennetwerk wordt er een Engels sprekende vrijwilliger ingezet die af en toe een kopje koffie komt drinken en een spelletje doet met mevrouw. Schilderen vindt ze erg leuk en ze gaat deelnemen aan een schildercursus en via de Fietsbond is er een vrijwilliger die moeder wil ophalen met de Riksja en door de omgeving wil fietsen met mevrouw! Dochter is mantelzorger voor haar moeder. De wijkwerker heeft haar in contact gebracht met een mantelzorgconsulent vanuit de VMCA. Daarnaast heeft dochter deelgenomen aan de mantelzorg-bijeenkomst die in Haven is georganiseerd en informatie gekregen over Eigen Tijd wat gaat starten.

Weer actief!

Mevrouw Idra wil graag een indicatie voor dagbesteding en voor begeleid wonen. Tijdens het gesprek blijkt dat zij zich eenzaam voelt, omdat haar partner een half jaar geleden is overleden. Zij heeft psychiatrische problematiek, heeft weinig sociale contacten en is veel thuis. Mevrouw Idra doet 3 keer per week vrijwilligerswerk en krijgt van de wijkwerker informatie over activiteiten in de wijk, maar zij vindt het lastig hier alleen heen te gaan. Gelukkig wil iemand uit het netwerk van mevrouw Idra af en toe mee. Daarnaast wordt ze aangemeld bij Vriendschap op Maat vanuit de VMCA. Mevrouw wil graag een maatje voor het sociale contact en om een steuntje in de rug te hebben bij het aangaan van activiteiten. Er is een match gevonden, binnenkort volgt de kennismaking! Mevrouw geeft aan niet meer begeleid te willen wonen en geen dagbestedingsindicatie meer nodig te hebben.

Indicatie niet meer nodig

Een Iraans stel, beiden blind, meldt zich bij het wijkteam voor Mobiliteitslab. In het gesprek komt naar voren dat zij de Nederlandse taal beter zouden willen leren. Ook hadden zij in Amsterdam altijd begeleiding vanuit Koninklijke Visio bij het doornemen van de fysieke post. De wijkwerker koppelt hen aan een vrijwilliger die met hen afspreekt om de Nederlandse taal te oefenen. Als zij langs komt, neemt zij meteen ook even de post met hen door. Op deze manier is professionele begeleiding van Visio op dit vlak niet meer nodig.

Kleine moeite

Mevrouw Yas (66) is reeds bekend bij het wijkteam. In het verleden zijn er al eerder vragen geweest rondom WMO voorzieningen. Op dit moment wil zij graag meer gaan ondernemen om de dagen te vullen. Tijdens het bezoek van de wijkwerker weet ze al wat ze wil: ze wil graag naar naailes in De Verbinding, echter zij ervaart een drempel om er naar toe te gaan. De wijkwerker vertelt dat er ook geluncht wordt. Mevrouw Yas durft niet alleen te gaan, daarom belt de wijkwerker met de beheerder van het Bouwmeesterhuis en regelt dat hij haar op komt halen de eerstvolgende woensdag. Hiermee is de eerste drempel verholpen. Bij navraag blijkt dat mevrouw Yas de woensdagochtend als zeer positief ervaren heeft en zich erg welkom voelde.

Naailes

Twee jaar geleden gingen de wijkwerker en Ank kennis maken bij een gezin dat in de wijk was komen wonen. Ank is de vrijwilliger die nieuwe statushouders in de wijk ondersteunt. Het Arabisch sprekende gezin had enige tijd in het AZC gewoond, en had nu een woning toegewezen gekregen. Het viel op dat deze ouders al heel hard gewerkt hadden om het Nederlands onder de knie te krijgen. Deze familie was zelf prima in staat om hun nieuwe leven hier te organiseren. Een paar maanden geleden kreeg de wijkwerker een telefoontje van de moeder van dit gezin. Ze wilde andere vrouwen die als vluchteling hier komen wonen, helpen wegwijs te maken: ‘hoe gaat het er hier in Nederland aan toe’, ‘naar welke school moeten de kinderen gaan’, ‘hoe werkt de gezondheidszorg’, ‘welk gedrag wordt er hier van je verwacht’, etc. Ze wilde dit graag doen op een manier die zij vanuit haar eigen cultuur kent: samen eten, de kinderen erbij, tijd voor elkaar nemen, plezier hebben en daarbij voorlichting geven en ervaringen uitwisselen. Haar vraag aan de wijkwerker was op welke manier zij dit low budget kon organiseren. Dit is een fantastisch idee. De uitdaging van de VMCA wijkwerker is altijd om als een spin in het web andere partijen erbij te betrekken. De wijkwerker heeft contact gezocht met verschillende partijen om haar droom werkelijkheid te maken. In het nieuwe jaar zullen ze op 4 zaterdagavonden bij elkaar komen om samen met de vrouwen die statushouder zijn feest te vieren én voorlichting te geven over het leven in Nederland.

De verbinding

Activiteiten in de wijk

Burennetwerk

Burennetwerk is een vorm van laagdrempelige georganiseerde burenhulp en biedt ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk en (bij klussen of vervoer) geen financiële middelen hebben om vakmensen in te kunnen huren. De vrijwilligers bieden…

Financiële zelfredzaamheid

Huisbezoeken in de Armoede Hotspots Het doel van de huisbezoeken is het gebruik van inkomensondersteunende maatregelen te verhogen, het verstrekken van informatie over regelingen en voorzieningen en het bevorderen van sociale participatie van kwetsbare bewoners. In vooraf geselecteerde straten bellen vrijwilligers bij bewoners aan voor…

Administratieve spreekuren

De 16 wijkteams bieden onder andere ondersteuning bij financiële en administratieve vragen. Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die hiermee een bijdrage leveren aan het voorkomen van armoede en financiële problematiek. Bewoners kunnen terecht bij inloopspreekuren of zo nodig op afspraak. De spreekuren bieden een…

Gilde Almere

Algemeen Het Gilde bestaat grotendeels uit vijftigplus-vrijwilligers. Deze Almeerders hebben een schat aan kennis en ervaring en delen dit graag met anderen. Het Gilde biedt hulp en ondersteuning op diverse gebieden. Computerhulp Vanuit Computerhulp bieden ervaren vrijwilligers hulp bij computervragen en -problemen van allerlei aard….

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.