Algemeen

Het Gilde bestaat grotendeels uit vijftigplus-vrijwilligers. Deze Almeerders hebben een schat aan kennis en ervaring en delen dit graag met anderen. Het Gilde biedt hulp en ondersteuning op diverse gebieden.

Computerhulp
Vanuit Computerhulp bieden ervaren vrijwilligers hulp bij computervragen en -problemen van allerlei aard. De vrijwilligers bezoeken de hulpvragers thuis. Het aantal aanvragers is toegenomen tot 74. Vrijwilligers hoefden minder vaak voor een tweede keer terug naar een aanvrager. Hierbij speelt het stijgende gebruik van handheld computers een rol, zoals de (makkelijker bedienbare) iPad en de smartphone.

Administratieve adviezen
De 20 vrijwilligers van Administratieve adviezen geven hulp aan mensen met problemen bij hun administratie of financiën en helpen bij de belastingaangifte. Het aantal matches is ongeveer gelijk gebleven (159 matches). Het aantal inzetten bij ‘vaste’ hulpvragers is licht gedaald tot 326 bezoeken.
Voor de belastingaangiftes is er spreekuur gedraaid in de bibliotheek in Almere Stad, bij de wijkwinkel en bij Corrosia in Almere Haven. In 2019 worden de spreekuren mogelijk uitgebreid. Met deskundigheids- en uitwisselingsbijeenkomsten hebben de vrijwilligers hun kennis vergroot, deze bijeenkomsten worden door de vrijwilligers goed bezocht en gewaardeerd.

SamenSpraak
Anderstalige inwoners van Almere die hun spreekvaardigheid willen verbeteren ook na of tegen het einde van hun inburgeringscursus, kunnen terecht bij SamenSpraak. Eén-op-één wordt wekelijks met een vrijwilliger het Nederlands geoefend. De vrijwilliger en de anderstalige bepalen in onderling overleg waar, wanneer en waarover gesproken wordt. Het aantal deelnemers is dit jaar voor het eerst in jaren licht gedaald: 112 anderstaligen zijn geholpen bij het oefenen van de spreekvaar¬digheid in het Nederlands.
Er heeft een wisseling plaats gevonden binnen het coördinatorschap: de drie vrijwilligers die jarenlang als coördinator verbonden waren aan SamenSpraak zijn gestopt. Gelukkig hebben twee vrijwilligers van de bestaande groep van SamenSpraak zich bereid verklaard de coördinatie over te nemen. Er wordt nog gezocht naar een derde coördinator.

Correctiehulp
Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid voor hen die moeite hebben met het opstellen van een officieel document (zoals sollicitatiebrieven, scripties, verslagen, etc.) hulp te krijgen bij het schrijven zonder stijl- en/of taalfouten.

Het aantal aanvragen is het afgelopen jaar gehalveerd. Besloten is de dienstverlening wel te hand-haven maar de coördinatie met ingang van 2019 bij SamenSpraak onder te brengen. Een deel van de hulpvragers was ook in traject bij SamenSpraak en door de verbinding nog nadrukkelijker te leggen wordt het aantal aanvragen mogelijk vergroot en kunnen hulpvragers worden geholpen vanuit een groter bestand aan vrijwilligers.

Wandelingen
Het Gilde heeft 11 vrijwilligers die als stadsgidsen wandelaars rondleiden door vooral het centrum van de stad. Zij fungeren ook als gidsen voor de VVV Almere.
In 2018 hebben ruim 550 deelnemers al wandelend Almere beter leren kennen.