By using our website, you agree to the use of our cookies.

Wijkteams aan het werk

De VMCA heeft in alle 16 wijkteams een parttime wijkwerker ingezet met het specialisme vrijwilligerswerk en mantelzorg, in totaal 10,2 fte .

De inzet van de VMCA in de wijkteams richt zich op:

  • het organiseren van individuele informele ondersteuning (door vrijwilligers en mantelzorgers)
  • het stimuleren van informele (mantelzorg) netwerken
  • het stimuleren van participatie en activering van bewoners via vrijwilligerswerk
  • zorgen voor focus op mantelzorgers (bijv. hun rol en positie bij het keukentafelgesprek)
  • het coördineren en begeleiden van de wijkteamvrijwilligers
  • scholing van wijkwerkers t.a.v. signalering mantelzorgers en hun ondersteuningsbehoefte
  • coaching van collega wijkwerkers op informeel werken (bijv. tijdens casuïstiek overleg)
  • het coördineren van administratieve inloopspreekuren in de wijken
  • het begeleiden van statushouders

In 2018 is de doorontwikkeling van de wijkteams verder opgepakt. Eind 2018 heeft dit geresulteerd in een rapport met bijbehorend advies van de stuurgroep sociale wijkteams. Dit advies is aan het college van Burgemeester en wethouders gemeente Almere aangeboden. Naar verwachting zal begin 2019, na consultatie van de gemeenteraad, het college met een voorstel voor verdere doorontwikkeling van de wijkteams komen.
Gesteld kan worden dat, na 4 jaar Almeerse sociale wijkteams, de kracht van de wijkteams is gelegen in de verbinding met voorliggende voorzieningen en het benutten van informele netwerken in de wijk, gecombineerd met de inzet van formele voorzieningen en specialistische expertise. Dit leidt tot versterking van de draagkracht van inwoners en draagt direct bij aan de transformatiedoelen in het sociaal domein.

Omdat ook in 2018 werkdruk bij de wijkteams nog steeds een probleem was, zijn er vooruitlopend op de uiteindelijke doorontwikkeling wel al enkele maatregelen uitgevoerd om deze werkdruk aan te pakken. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: verbetering in het proces bij de centralisering van de afhandeling van individuele enkelvoudige WMO-gerelateerde vragen, pilot met gespecialiseerde inzet voor psycho-sociale problematiek in Stad Midden en Stedenwijk en ombuiging van expertteam naar Stedelijk Sociaal Team. Desondanks blijft de werkdruk in de wijkteams hoog en blijft de roep om meer formatie bestaan om met name meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan preventie en vroegsignalering.
Vanwege de hoge werkdruk heeft de VMCA in 2017 ter ondersteuning van haar eigen parttime wijkwerker in het wijkteam Stad Midden extra formatie ingezet. De reden hiervoor was dat in dit wijkteam vele statushouders zijn gehuisvest die extra begeleiding nodig hebben. Dit betreft ook de voorheen statushouders (die statushouders die langer dan 1 jaar woonachtig zijn in de wijk) waar de MBV (maatschappelijke begeleiding vluchtelingen) module VMCA niet voor ingezet kan worden.
Deze extra formatie kon tot eind 2018 ingezet worden en zal in 2019 vervallen wegens gebrek aan financiële mogelijkheden.

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.