Er zijn 16 goed functionerende wijkteams in Almere. De bewoners weten de wijkteams te vinden en zijn tevreden over de bejegening en de geboden oplossingen[1]. Eind 2017 geven gebruikers van de Almeerse wijkteams een 9- voor het functioneren van de wijkteams[2]. 34% van de hulpvragen wordt informeel opgelost[3].

De VMCA ziet de meerwaarde van een integrale aanpak door de gezamenlijke huidige convenantpartners. De expertise van wijkwerkers is aanvullend op elkaar. De kennis en expertise van de VMCA ligt specifiek bij vrijwillige inzet en mantelzorg en het grote netwerk dat de VMCA heeft onder (vrijwilligers)organisaties en binnen de lokale informele zorg. Daarbij heeft de VMCA toegang tot een groot deel van de Almeerse mantelzorgers. De VMCA behartigt de belangen van Almeerse mantelzorgers, zowel bij het toekennen van ondersteuning als bij beleidsontwikkeling. Deze unieke expertise komt in de wijkteams het meest tot zijn recht daar waar eenvoudige, informele oplossingen mogelijk en effectief zijn.
De VMCA vindt dat goed werkgeverschap voor alle wijkwerkers gewaarborgd moet zijn. Hiermee bedoelen we voldoende capaciteit in de wijkteams, heldere aansturing en voldoende creatieve ruimte voor de professionals om te doen wat nodig is.

De gezamenlijke convenantpartners van de wijkteams hebben hun toekomstvisie als volgt verwoord.

De kracht en meerwaarde van de wijkteams ligt bij: het vroegtijdig signaleren van vraagstukken; vraagverheldering; het versterken van de zelfredzaamheid/burgerkracht; het ondersteunen van mantelzorgers; het inzetten van vrijwilligers; het schakelen met het ‘voorveld’ en het inzetten (en evt. zelf ontwikkelen) van lichte, algemene ondersteuning. De wijkteams zitten in de haarvaten van de stad en hun aanwezigheid en herkenbaarheid leidt ertoe dat zij benaderbaar zijn en inwoners zelf proactief kunnen benaderen. De wijkwerkers zijn als geen ander in de positie om mensen die uit zichzelf geen hulp zoeken te benaderen. Waakvlamcontacten met kwetsbare inwoners vinden bij voorkeur vanuit de wijkteams plaats. (De wijkteams moeten dan wel voldoende ruimte hebben om deze taken op te kunnen pakken; de druk om méér te bieden dan de wijkteams aankunnen is nu al pijnlijk actueel.)

Voor vragen die qua zwaarte of complexiteit uitstijgen boven wat de wijkteams kunnen bieden, zijn er op stadsdeelniveau professionals beschikbaar, waar de wijkteams intensief mee samenwerken. Op stadsdeelniveau worden (samenhangende) vraagstukken op het gebied van schulden/armoede, inkomensvragen, jeugdproblematiek, verslaving en GGZ-begeleiding effectief opgepakt. Op iedere drie of vier wijkteams is een dergelijk samenwerkingsverband van professionals uit verschillende kennisvelden actief. Het ligt in de rede om de expertteams hier een verbindende rol in te geven.

Stadsdelen en wijken verschillen van samenstelling en problematiek (die in de tijd kan veranderen). Hier zal – meer dan nu – rekening mee moeten worden gehouden om te komen tot een optimaal effectieve inzet van mensen en middelen.

 

[1] Waar staat je gemeente?, VNG 2017.
[2] Tuynman en van der Geest, O&S gemeente Almere, 2018.
[3] 4de monitor SD Gemeente Almere, juli 2016.

>> terug