Coach4you is een preventief coachings-project voor leerlingen uit groep 8, die extra ondersteuning nodig hebben bij de overstap naar de middelbare school. Dat kan zijn omdat ze te maken hebben met leerproblemen of dat ze wat te overwinnen hebben op sociaal-emotioneel gebied of dat er, om wat voor reden dan ook, van huis uit weinig begeleiding is. Voor deze kinderen is het mogelijk om gedurende het eerste jaar op de middelbare school begeleid te worden door een speciaal daarvoor getrainde vrijwillige coach. De coach betrekt ook de ouder(s)/verzorger(s) bij de begeleiding, zodat zij de ondersteuning van hun kind na het eerste jaar over kunnen nemen. Een koppelingstraject duurt ongeveer een jaar.

Ruim een jaar geleden is de functie van coördinator van Coach4you geprofessionaliseerd en dit heeft geleid tot een aantal nieuwe ontwikkelingen. Vanuit Coach4you zijn contacten gelegd met partnerorganisaties, zoals Humanitas, ‘Als ik later groot ben’, Playing for Success, de Weekend Academie en de Zomerschool. Het uitwisselen van kennis en informatie en het naar elkaar kunnen doorverwijzen staat hierbij steeds voorop. Via de coaches wordt ook informatie over regelingen en mogelijkheden overgebracht aan gezinnen met beperkte (financiële) middelen.

De professionalisering van de functie van coördinator van Coach4you maakt het ook mogelijk om leerlingen uit gezinnen waar sprake is van zorg over de ontwikkeling van de kinderen te coachen. Vaak heeft het gezin te maken met problemen op verschillende (leef)gebieden. Deze coaching-trajecten vragen om intensieve begeleiding van de leerling en het gezin thuis en regelmatige afstemming met de mentor en zorgcoördinator op school, de ouders/verzorgers en (vaak meerdere vormen van) hulpverlening. Dit schooljaar verzorgt Coach4you voor een kwart van het totaal aantal deel¬nemende leerlingen dergelijke intensieve begeleiding, een flinke toename ten opzichte van het voorgaande jaar. Het coachen van deze leerlingen gebeurt door stevige vrijwilligers die hierbij extra ondersteund worden door de coördinator.

Dit jaar zijn er in totaal 41 leerlingen gekoppeld aan een coach. Het doel is dat een leerling aan het einde van het eerste schooljaar op de middelbare school overgaat op het door de basisschool geadviseer¬de schoolniveau. Aan het einde van het schooljaar zijn 18 van de 19 gecoachte leerlingen overgegaan naar de tweede klas. Hiervan zijn twee leerlingen ‘opgestroomd’ (hoger schoolniveau). Eén leerling gaat verder op een praktischer schooltype (van BBL naar Pro (praktijk onderwijs)). De overige leerlingen gaan door op het door de basisschool geadviseerde schooltype.

In 2019 gaat Coach4you verder met het leggen van nieuwe contacten met intern begeleiders van PO-scholen (Primair Onderwijs), vooral in buurten en wijken waar extra behoefte is aan ondersteuning. Coach4you zoekt daarnaast contact met zorgcoördinatoren van VO-scholen (Voortgezet Onderwijs) ter afstemming van de coaching-activiteiten. Het versterken van de banden met partner-organisaties staat voor het nieuwe jaar op de planning. Ook zal flink geïnvesteerd worden in het werven en trainen van nieuwe vrijwilligers.