De VMCA zet zich in voor vrijwilligers en mantelzorgers. Wij zorgen wij ervoor dat zij hun werk goed kunnen doen, zich gewaardeerd voelen en hun stem kunnen laten horen. Vrijwilligers bieden we passend vrijwilligerswerk en mantelzorgers ondersteunen we zodat zij in balans blijven.

 

Vrijwilligers

Mensen worden gestimuleerd om zich vrijwillig in te zetten. Om dit mogelijk te maken en zoveel mogelijk mensen geïnteresseerd te krijgen en te houden voor het vrijwilligerswerk is het belangrijk om hen passend en uitdagend vrijwilligerswerk te bieden. Aandacht en waardering voor de vrijwilliger zijn daarbij sleutelwoorden.

Dé vrijwilliger bestaat niet. Er zijn diverse groepen vrijwilligers die elk hun eigen motivatie hebben om zich vrijwillig in te zetten. Om hen actief en enthousiast te houden is het belangrijk om aan te sluiten bij de behoeften van elk van deze groepen en hen een goede en uitdagende vrijwilligersplek te bieden.

Grofweg kunnen we vrijwilligers indelen in de volgende groepen:

  • Vrijwilligers die regelmatig en uit zichzelf vrijwilligerswerk doen. Door de werkloosheid neemt het aantal hoogopgeleiden binnen deze groep toe.
  • Geleide vrijwilligers die vrijwilligerswerk verrichten vanuit een bepaalde opdracht van een organisatie, opleiding, instantie of overheid, in meer of mindere mate verplicht.
  • Werknemers die in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen door hun bedrijf gestimuleerd worden om een aantal uren vrijwilligerswerk te doen.
  • Mensen met een beperking die via vrijwilligerswerk participeren in de samen leving.

Diversiteit in vrijwilligers vraagt om diversiteit in vrijwilligerswerk.

 

Mantelzorgers

Er komt meer zorg op de schouders van de mantelzorgers terecht. Zij moeten zodanig worden ondersteund dat zij hun zorgtaken op een goede manier kunnen uitvoeren en dit ook kunnen volhouden. Belangrijk is dat draagkracht en draaglast in balans blijven. De VMCA helpt hen het informele netwerk in hun eigen leefomgeving te ontwikkelen en te versterken zodat zij hier hulp en ondersteuning kunnen vinden.

Daarnaast biedt de VMCA mantelzorgers cursussen, gespreksgroepen, praktische ondersteuning en de mogelijkheid tot ontmoeting en uitwisseling. De VMCA geeft mantelzorgers adviezen en informatie over wet- en regelgeving en wijst hen de weg naar de juiste instanties. Bijzondere aandacht is er voor kinderen die als jonge zorger opgroeien in gezinnen met diverse problemen.

 

Focuspunten VMCA binnen het sociaal domein

De VMCA richt zich specifiek op een aantal beoogde maatschappelijke effecten in het sociaal domein:

  • Vormen en versterken van informele netwerken.
  • Ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers.
  • Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
  • Toeleiding van jongeren naar vrijwilligerswerk.
  • Informele zorg naadloos aan laten sluiten op de formele zorg en ondersteuning, ook binnen bijvoorbeeld de jeugdzorg.

 

Belangenbehartiging en inspraak

De VMCA vindt het van belang dat zowel vrijwilligers als mantelzorgers in Almere een stem hebben en invloed kunnen uitoefenen op het beleid dat betrekking op hen heeft. Voor mantelzorgers is er de Belangenbehartiging Mantelzorg Almere. Voor vrijwilligers wordt een Vrijwilligersraad opgezet, waarbij gestreefd wordt naar een brede vertegenwoordiging van het hele Almeerse vrijwilligerswerk.