We staan in Almere voor de uitdaging om de omslag te maken naar een participatiesamenleving. De VMCA zet zich in om samen met partners deze omslag mogelijk te maken. Belangrijk daarbij is de goede aansluiting van informele zorg op formele zorg.

Inleiding

De transitie van het sociale domein is nu aan de uitvoering toe. Na jaren van voorbereidingen is de wetgeving op het gebied van langdurige zorg, jeugd en participatie nu werkelijk gedecentraliseerd naar de gemeenten. De transitie is zo goed als rond, we gaan nu werken aan het bereiken van een werkelijke transformatie van het sociale domein.

De kaders van de decentralisatie in Almere zijn vastgelegd in de beleidsnota ‘Doen wat nodig is’. De uitwerking hiervan voor 2015 is vastgelegd in de beleidsnota ‘Almere aan zet’. 2015 is een overgangsjaar. De verwachting is dat in de loop van de tijd, door ervaringen wijzer geworden, het beleid op punten zal worden bijgesteld.

Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Dit biedt kansen, maar er zijn ook grenzen. Dit is de reden dat de VMCA in deze meerjarenvisie duidelijk maakt wat de rol en de meerwaarde van de VMCA kunnen zijn in de komende jaren. In Almere zien we een steeds grotere kloof ontstaan tussen zelfredzame Almeerders en mensen die het niet, of nu niet, op eigen kracht redden. Een toenemend aantal gezinnen leeft rond de armoedegrens of heeft te kampen met meervoudige problematiek. Daarnaast neemt de vergrijzing snel toe.

De VMCA werkt graag samen met Almeerse maatschappelijke organisaties om interventies die erop zijn gericht om de problemen die voortvloeien uit deze tendensen te voorkomen, te bestrijden, te ontwikkelen en uit te voeren. Daarom neemt zij onder andere actief deel in de wijkteams en richt zij zich op het versterken en zichtbaar maken van de bestaande informele Almere in beweging netwerken en op het ontwikkelen en aanbieden van eenvoudige en informele oplossingen

Uitdagingen

We staan in Almere voor de uitdaging om het anders te gaan doen, om de omslag te maken naar een participatiesamenleving, uitgaande van mogelijkheden en aandacht voor waar het schuurt. Waar nu nog veel individueel en formeel wordt aangeboden, zal een verschuiving plaatsvinden naar collectief en informeel. Hierbij gaan we uit van de talenten en de motivatie van de burgers en hebben we aandacht voor een goede aansluiting van informele op de formele zorg. De belangrijkste uitdagingen die voortvloeien uit de beoogde maatschappelijke effecten in het sociaal domein zijn voor de VMCA:

  • Iedereen moet mee kunnen doen in Almere.
  • Voor mensen die dit niet vanzelf kunnen is ondersteuning nodig.
  • Informele zorg moet goed aansluiten op professionele zorg. De bezuinigingen op de professionele zorg mogen niet leiden tot verschraalde zorg en ondersteuning.
  • Goede ondersteuning van de mantelzorgers zodat zij niet overbelast raken. Dit is onmisbaar, omdat mantelzorgers meer zorgtaken krijgen. Professionele zorg kan pas worden ingezet als het sociale netwerk niet toereikend is.
  • Er wordt steeds vaker en intensiever een beroep gedaan op vrijwilligers. De werving van diverse groepen vrijwilligers en activering van de burgers vraagt om een continu proces waarbij vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.