Waar kennis gebundeld kan worden zijn verbindende activiteiten georganiseerd.
Te denken valt aan het geven van voorlichting op locatie. De VMCA participeert in netwerken zoals sociale cafés, het Alzheimercafé, ketennetwerk dementie, het Parkinsoncafé, het NAH ontmoetingspunt en knooppunt NAH, het Autisme café, Autisme Netwerk Almere (ANA). De VMCA heeft een groot netwerk en onderhoudt een nauwe samenwerking met wijkteams, onderwijs en kenniscentra, welzijn en (belangen)organisaties voor informele en formele zorg in Almere en werkt samen met diverse (belangen)organisaties voor zorg en welzijn.

Contact met mantelzorgers en samenwerkingspartners verhoogt het inzicht in mogelijkheden en knelpunten van mantelzorgers. Door met beide partijen in contact te zijn kan informele en formele zorg beter op elkaar worden afgestemd en kan aanbod in samenwerking worden vormgegeven.

Een van de activiteiten waar verbinding voorop staat is het mantelzorgdebat. Mantelzorgers, beleidsmakers, politici, zorgverleners en overige belangstellenden met affiniteit met (mantel)zorg gaan hier met elkaar in gesprek. Een debat biedt zowel versterking aan mantelzorgers als verbinding tussen formele en informele zorg. De uitkomsten van het debat worden meegenomen in beleidsontwikkeling rond mantelzorg. Het debat vond in 2016 plaats in de raadszaal onder leiding van dagvoorzitter Jan de Hoop. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor passende mantelzorg in Almere werd uitgediept onder de titel: ‘Mantelzorg, zo doen wij dat’. Het resulteerde in inspirerende gesprekken en inzichten rond mantelzorg.

Een mooi voorbeeld met praktische insteek is de gezamenlijke organisatie van een bijeenkomst voor mantelzorgers in Muziekwijk door gezondheidscentrum de Notenkraker, de Toonladder, wijkteam Muziekwijk en de VMCA. Deze aanpak leidde tot een druk bezochte bijeenkomst door mantelzorgers van wie een groot aantal de weg naar ondersteuning nog niet eerder had gevonden.
De vraag om specifieke informatie over wanneer er sprake is van mantelzorg heeft geleid tot het maken van een tool voor verwijzers, welke nu ingezet wordt binnen trainingen aan verwijzers en (wijkgerichte) voorlichting aan mantelzorgers. In 2017 zullen bijeenkomsten als deze in alle wijken worden gerealiseerd en zal mantelzorgondersteuning nog meer onder de aandacht worden gebracht als gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners binnen het sociaal domein in Almere.

De VMCA vindt het belangrijk om de ondersteuning aan mantelzorgers af te stemmen op de behoeften. Een voorbeeld hiervan is het mantelzorg panel dat gehouden is over respijtzorg in samenwerking met Mezzo. Er waren 12 mantelzorgers aanwezig. De uitkomsten van dit panelgesprek zijn door Mezzo o.a. aan de Tweede Kamer aangeboden en verwerkt in een informatiedocument ten behoeve van het mantelzorgbeleid in de Nederlandse gemeenten.
In Almere worden de uitkomsten meegenomen in de uitvoeringsagenda mantelzorg.