Het Expertisecentrum is actief in het trainen en voorlichten van professionals. De ervaring en kennis over mantelzorg wordt geraadpleegd vanuit verschillende domeinen. Binnen de VMCA wordt verbinding gelegd met kennis uit andere afdelingen om aanvullende specifieke ervaring te benutten en in te zetten. Ook zijn trainingen met samenwerkingspartners vormgegeven. Zo kan expertise in de vorm van trainingen en voorlichting op maat worden geboden.

Kennis over mantelzorg is gedeeld via social media en op lokale ontmoetingsplekken aan mantel-zorgers zelf en aan andere Almeerders, bijvoorbeeld in buurtcentra De Inloop en Het Forum, Corrosia, Parkhuys Almere, gezondheidscentra en op scholen. Vaak was dit voorlichting over een ziektebeeld in combinatie met mantelzorg, maar ook over mantelzorg in combinatie met hulp vanuit het wijkcentrum, een mantelzorgmakelaar of respijtzorg.
Tijdens open voorlichtingen was het publiek divers. Mantelzorgers, vrijwilligers en professionals kregen dezelfde informatie, deelden praktijkervaringen en legden (nieuwe) verbindingen.
Mantelzorgers ervoeren erkenning en inzicht in de mogelijkheden van ondersteuning. Voor overige bezoekers was de informatie een bewustwording.

Ook kwamen er geregeld vragen binnen om voorlichting en advies op maat voor mantelzorgers te realiseren. Voorlichting op maat is geboden bij de Katholieke Ouderen Bond, aan docenten/ mentoren van Kader Beroepsgerichte Leerweg Mavo en Havo over jonge mantelzorgers op het Echnaton, de Sterrenschool, bij Sterk in de Wijk, bij ‘10 voor toekomst’ van het Leger des Heils en aan personeel van de gemeente Almere (mantelzorg en werk).
Tijdens de SOS dagen voor huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners verzorgde de VMCA in samenwerking met een ervaringsdeskundige mantelzorger 6 workshops over omgaan met mantelzorg en NAH. Bij het Hometeam van gezondheidscentrum Filmwijk en de Kinderkliniek werd voorlichting gegeven over jonge mantelzorgers.
Een consulent Mantelzorg verzorgde tijdens de cursus Omgaan met Dementie van Zorggroep Almere en Medimere gastlessen over mantelzorg(ondersteuning).
En tenslotte werden er voor PR-doel¬einden rond mantelzorg ‘mantelzorg modellen’ gefotografeerd.