Het maatjesproject Vriendschap op Maat biedt kwetsbare mensen met een psychiatrische achtergrond een vriendschappelijk sociaal contact. Het maatjesproject biedt hen de mogelijkheid om op wekelijkse of tweewekelijkse basis iemand met dezelfde interesses en hobby’s te ontmoeten. Dit kan door middel van een één-op-één contact, groepscontact of telefonisch contact. Zo wordt isolement tegengegaan en maatschappelijke participatie bevorderd.

De situatie van hulpvragers is vaak complex. De psychiatrische achtergrond en bijkomende proble-men in de leefsituatie van de deelnemer maken regelmatige contacten met vrijwilligers en deelne-mers noodzakelijk. De kracht van het maatjesproject zit in de persoonlijke aandacht voor zowel vrijwilligers als deelnemers.

In 2016 zijn er 36 nieuwe koppelingen gemaakt en 23 nieuwe vrijwilligers gestart. Het aantal hulp-vragers en de druk op de wachtlijst blijft toenemen. In 2016 deden 118 mensen een beroep op het Maatjesproject. Er zijn minder koppelingen gemaakt dan vorig jaar, te weten 91. Dit heeft te maken met enerzijds toenemende complexe problematiek bij hulpvragers en anderzijds met verminderde personele capaciteit. Door de complexe hulpvraag van de deelnemers zien we ook vrijwilligers sneller weer afhaken.

In 2016 zien we dat de toestroom naar het maatjesproject alleen nog maar groter is geworden. Elke week komen gemiddeld 2 tot 3 nieuwe aanmeldingen binnen die op een wachtlijst worden geplaatst. Door een kanteling van formele zorg naar informele zorg wordt er steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligersprojecten, waaronder het maatjesproject. Het gevolg is dat het maatjesproject vol stroomt, terwijl de capaciteit van het project en het aanbod van vrijwilligers niet meegroeit. Daarom is er besloten dat een deelnemer twee jaar contact mag hebben met (dezelfde) vrijwilliger(s). Daarna volgt een uitschrijving van twee jaar. De hulpvraag is vaak niet opgelost maar er kunnen meer nieuwe hulpvragers instromen.

De selectie van nieuwe vrijwilligers blijft belangrijk. Samen met Intensieve Vrijwillige Thuiszorg is gestart met de reclamecampagne ‘Wij zoeken jou’. Er hebben posters gehangen in Almere, op de website is een prominente plek gemaakt, via social media is aandacht gegenereerd en zijn onze vrijwilligers via een kaartenactie gevraagd anderen te attenderen op onze projecten.

In 2016 is er ook een aantal hulpvragen van praktische aard overgenomen van Burennetwerk. De complexiteit van achtergrond en leefsituatie vraagt om meer gericht geschoolde en intensiever begeleide vrijwilligers. Hierin kan het maatjesproject voorzien.
Voorbeelden van hulpvragen bij hulpvragers met een psychiatrische achtergrond en/of psycho-sociale problematiek zijn: ondersteuning bezoek familie, wekelijks post nakijken, ondersteuning bij regelzaken.