De Intensieve Vrijwillige Thuishulp (IVT) zet vrijwilligers in bij hulpvragers, die zelfstandig wonen en waarbij sprake is van niet aangeboren hersenletsel (NAH), dementie of van een chronische of levensbedreigende aandoening. De inzet is gericht op het ondersteunen van de zelfredzaamheid van de hulpvrager en ter ondersteuning van de mantelzorger in de vorm van informele respijtzorg.
In de kern gaat het over praktische en emotionele ondersteuning, waardoor de hulpvragers zo goed mogelijk in hun eigen omgeving kunnen functioneren.
Dit jaar hebben 180 vrijwilligers 214 hulpvragers ondersteund.

Ook in 2016 is tijd en energie besteed aan het werven van nieuwe vrijwilligers. De vaste kern van ervaren vrijwilligers wordt ouder en kwetsbaarder. Daarnaast spelen re-integratie op de arbeids-markt, eigen mantelzorgtaken en oppasdagen een rol voor wat betreft de beschikbaarheid.
Om nieuwe vrijwilligers voor het project te werven is gebruik gemaakt van verschillende kanalen. Door de werving van de IVT samen te voegen met die van het project Vriendschap op Maat kon de zichtbaarheid van de campagne worden vergroot. Ook is het eigen netwerk (ook van vrijwilligers) ingeschakeld met het verzoek posters/flyers te verspreiden en geschikte kandidaat-vrijwilligers binnen het eigen netwerk op te roepen zich in te zetten voor de IVT. De opbrengst van deze uitge-breide acties is echter beperkt. Het aantal reacties was minimaal en factoren als emotionele draag-kracht, kwetsbare eigen gezondheid (lichamelijk en/of emotioneel) en flexibiliteit van nieuwe kandidaten zijn niet altijd in lijn met wat een IVT-vrijwilliger ‘in huis’ moet hebben om dit vrijwilli-gerswerk goed te kunnen doen. De ervaring leert ook dat inzetten van kwetsbare vrijwilligers extra persoonlijke begeleiding vereist. Een pilot voor studenten, waarbij een vergoeding per inzet wordt gegeven, heeft uiteindelijk twee studenten opgeleverd.

In 2016 zijn ook stagiaires ingezet om te kunnen voldoen aan de vraag. Het betreft hier met name eerstejaars studenten HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Deze groep relatief jonge mensen kan slechts bij een deel van de hulpvragers worden ingezet. Wanneer de hulpvraag of de situatie te complex is wordt gezocht naar een oplossing binnen de groep vaste vrijwilligers. Het inzetten van stagiaires vraagt van de coördinatoren extra tijd in de vorm van begeleiding, beoorde-ling en overleg.

Een terugkerend patroon binnen de IVT is het complexer worden van de hulpvragen in combinatie met een terugtredende zorg. Er is sprake van zwaardere problematiek, zoals dementerenden die langer thuis moeten blijven wonen en NAH cliënten die minder begeleiding en opvang krijgen, waar¬bij een stevige vrijwilliger nodig is. Dit alles betekent voor een aantal hulpvragers dat zij langer op een (passende) vrijwilliger moeten wachten.

De begeleiding van de vrijwilligers richt zich naast de reguliere- en themabijeenkomsten steeds meer op persoonlijke ondersteuning, waarbij de frequentie in verband met de complexiteit van de hulpvragen en/of de kwetsbaarheid van de vrijwilliger toeneemt.